Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus nuostatai

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR APRŪPINIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus nuostatai reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises bei darbo organizavimo tvarką.
2. Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyrius yra Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sudedamoji dalis ir tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.
3. Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teisėjų tarybos nutarimais, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko ir kanclerio įsakymais ir kitais teisės aktais.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Pagrindiniai Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus uždaviniai yra:
4.1. užtikrinti teismo informacinės ir komunikacinės sistemos funkcionavimą ir saugumą, organizuojant jos materialųjį ir informacinį palaikymą;
4.2. užtikrinti tinkamas darbo sąlygas teisėjams ir teismo personalui;
4.3. užtikrinti teismo patalpų, turto ir teritorijos apsaugą bei teismo patalpų ir teritorijos valymą;
4.4. užtikrinti tinkamą tarnybinių automobilių eksploatavimą, jų remontą bei techninį aptarnavimą; 
4.5. atlikti kitus techninius, ūkinius darbus, reikalingus tinkamam teismo funkcionavimui. 
5. Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyrius vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja ir atlieka teismo informacinės ir komunikacinės sistemos materialųjį ir informacinį palaikymą, užtikrinant jos tinkamą funkcionavimą ir saugumą; 
5.2. organizuoja ir užtikrina Teismo pastato, patalpų, turto ir teritorijos priežiūrą, remontą, apsaugą, vykdo remonto darbų priežiūrą;
5.3. atsako už Teismo civilinę, darbo ir priešgaisrinę saugą, evakuacijos priemonių numatymą, specialios paskirties techninių ir kitų apsaugos priemonių įsigijimą, remontą, jų išdavimą, saugojimą ir apskaitą, organizuoja Teismo darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymus, supažindina Teismo darbuotojus su evakavimo planu;
5.4. užtikrina visų energetinių ir ventiliacinių sistemų bei įrengimų (elektros ir šilumos tinklų, vandentiekio, kanalizacijos, telefoninių ryšių ir kt.) tinkamą veikimą, organizuoja remonto darbus, tvarko jų apskaitą;
5.5. užtikrina teismo interneto svetainės kūrimą, atnaujinimą bei operatyvų duomenų pateikimą svetainėje;
5.6. koordinuoja informacinių technologijų diegimą, informacinių ryšių sistemų projektavimą ir plėtrą, duomenų bazių kūrimą ir tvarkymą;
5.7. organizuoja interneto ir intraneto ryšio, išorinio ir vidinio elektroninio pašto darbo parametrų nustatymą ir jų priežiūrą;
5.8. kuria reikalingą programinę įrangą, arba organizuoja programinės įrangos įsigijimą;
5.9. organizuoja techninės įrangos įsigijimą ir atnaujinimą, formuoja teismo materialinio-techninio aprūpinimo poreikį, dalyvauja rengiant metinius teismo viešųjų pirkimų planus;
5.10. užtikrina asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitos neskelbtinos informacijos saugumo priemonių įgyvendinimą;
5.11. užtikrinti esamos teismo informacinės sistemos apskaitą, atliekant teismo materialinių vertybių inventorizaciją ir nurašymą;
5.12. užtikrina technines galimybes naudotis teisinės informacijos sistemomis;
5.13. užtikrina technines galimybes naudotis LITEKO informacine sistema;
5.14. konsultuoja teisėjus ir teismo tarnautojus bei darbuotojus kompiuterinės technikos, programinės įrangos naudojimo klausimais;
5.15. rūpinasi teismo tarnybinių automobilių eksploatacija, remontu, techninėmis apžiūromis, draudimu, tvarko kelionės lapų apskaitą;
5.16. užtikrina teismo pirmininko ir kanclerio pavedimų, susijusių su teismo dokumentų pristatymu, teismo teisėjų ar darbuotojų vežimu tarnybiniams įstaigos uždaviniams ir funkcijoms atlikti, vykdymą;
5.17. organizuoja ir vykdo nenaudojamo bei netinkamo naudoti turto išardymą ir likvidavimą;
5.18. užtikrina tinkamą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdžių garso įrašų administravimą;
5.19. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, teismo pirmininko ir teismo kanclerio pavedimus.

III. SKYRIAUS TEISĖS

6. Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
6.1. gauti iš kitų teismo struktūrinių padalinių dokumentus ir kitą informaciją reikalingą skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
6.2. teikti teismo kancleriui pastabas ir pasiūlymus dėl Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus veiklos;
6.3. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų teismo kancleris įstatymų nustatyta tvarka.
8. Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus vedėjas:
8.1. planuoja ir organizuoja Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus darbą;
8.2. atsako už Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriui paskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą, informacinį-techninį-materialinį teismo aptarnavimą;
8.3. atsiskaito teismo kancleriui už Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus veiklą, atsiskaito Finansų skyriui už piniginių lėšų panaudojimą informacinių technologijų, ūkio ir transporto reikmėms;
8.4. teikia teismo kancleriui siūlymus Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus kompetencijos klausimais;
8.5. rengia raštų, įsakymų, kitų teismo dokumentų projektus savo kompetencijos ribose;
8.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, teismo pirmininko ir kanclerio pavedimus.
9. Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui.
10. Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus darbuotojų kompetenciją funkcijas, atskaitomybę ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyrius steigiamas, pertvarkomas ir likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.