Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Personalo ir administravimo skyriaus nuostatai

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO PERSONALO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir Teismas) Personalo ir administravimo skyriaus (toliau – ir Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus struktūrą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas bei darbo organizavimo tvarką.
2. Teismo Personalo ir administravimo skyrius tiesiogiai Teismo kancleriui pavaldus savarankiškas struktūrinis Teismo padalinys, pagal šiuose nuostatuose apibrėžtą kompetenciją padedantis įgyvendinti Teismo uždavinius, funkcijas, strateginius veiklos planus. 
3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teisėjų tarybos nutarimais, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko ir kanclerio įsakymais ir kitais teisės aktais.

II. PERSONALO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:
4.1. įgyvendinti teismo politiką personalo valdymo, žmogiškųjų išteklių plėtros klausimais;
4.2. užtikrinti tinkamą Teismo vidaus veiklą reglamentuojančių dokumentų valdymo, rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų vykdymą;
4.3. užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą;
4.4. organizuoti archyvo darbo reikalavimų įgyvendinimą.
5. Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas:
5.1. atlieka personalo sudėties analizę rengiant pasiūlymus teismo personalo sudėties formavimo klausimais;
5.2. konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
5.3. organizuoja teismo personalo priėmimą į pareigas, perkėlimą į kitas pareigas, atleidimą iš pareigų, atostogų suteikimą, komandiruotes;
5.4. tvarko valstybės tarnautojų registro duomenis;
5.5. organizuoja teismo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
5.6. tvarko teismo personalo darbo ir poilsio laiko apskaitą;
5.7. rengia pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus teismo personalui jų socialiniams klausimams spręsti, padeda įgyvendinti kitas garantijas;
5.8. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo ir planavimo klausimais pagal patvirtintą teismo dokumentacijos planą;
5.9. nustato teismo personalo mokymo prioritetus, sudaro teismo personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;5.10. pagal kompetenciją išduoda valstybės tarnautojų pažymėjimus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pažymėjimus;
5.11. padeda teismo kancleriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos ir skatinimo sistemą;
5.12. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo ir planavimo klausimais;
5.13. padeda kancleriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnybos įstatyme nuostatas;
5.14. rengia teismo vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
5.15. rengia viešųjų pirkimų planus, organizuoja ir vykdo teismui reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, rengia visus su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu susijusius dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka pildo viešųjų pirkimų dokumentų registrus, ataskaitas;
5.16. rengia teismo vardu sudaromų sutarčių projektus; atstovauja Teismui sprendžiant gamybinius, ūkinės veiklos klausimus valstybės savivaldybių ir kitose institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose; teisės aktų nustatyta tvarka pildo teismo sudarytų sutarčių registrus;
5.17. teikia informaciją, praktinę ir metodinę pagalbą, konsultuoja teismo personalą jo kompetencijai priskirtais klausimais;
5.18. teikia siūlymus, kad įgyvendinant teismo strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;
5.19. teikia metodinę pagalbą rengiant bei įgyvendinant Teismo strateginį veiklos planą;
5.20. užtikrina savalaikį metinės inventorizacijos atlikimą;
5.21. koordinuoja, kontroliuoja bei užtikrina tinkamą archyvų darbo reikalavimų įgyvendinimą;
5.22. užtikrina perduotų archyviniam saugojimui dokumentų tvarkymą, kaupimą, saugojimą, naudojimą bei perdavimą valstybiniam saugojimui teisės aktų nustatyta tvarka;
5.23. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

III. PERSONALO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
6.1. savarankiškai spręsti Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, organizuoti Skyriaus darbą; 
6.2. dalyvauti svarstant visus su Skyriaus veikla susijusius klausimus; 
6.3. gauti iš kitų struktūrinių padalinių duomenis, išvadas, paaiškinimus ir kitą informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti; 
6.4. kelti Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikaciją;
6.5. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.
7. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius ir vykdydama priskirtas funkcijas, Skyrius turi šias pareigas:
7.1. tinkamai ir laiku įgyvendinti nustatytus uždavinius bei atlikti (vykdyti) pavestas funkcijas, kitus pavedimus;
7.2. turi kitas teisės aktuose nustatytas pareigas, būtinas tinkamam nustatytų uždavinių įgyvendinimui ir paskirtų funkcijų vykdymui.

IV. PERSONALO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Skyrių sudaro skyriaus vedėjas, teismo konsultantas (atliekantis personalo administravimo funkcijas), specialistas (archyvaras) bei specialistas. Konkrečias skyriaus valstybės tarnautojų funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai.
9. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų teismo kancleris įstatymų nustatyta tvarka.
10. Skyriaus vedėjas:
10.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, teikia siūlymus dėl Skyriaus tarnautojų skatinimo, įgūdžių, kvalifikacijos tobulinimo;
10.2. atstovauja Skyriui dalyvaudamas pasitarimuose ir kituose renginiuose kurie organizuojami Teisme ar kitose institucijose;
10.3. atsako už Skyriui paskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;
10.4. užtikrina Skyriui priskirtų funkcijų vykdymo nepertraukiamumą;
10.5. rengia raštų, įsakymų, kitų teismo dokumentų projektus;
10.6. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas ir teisės aktų nustatytas funkcijas.
11. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui.
12. Skyriaus darbuotojų kompetenciją, funkcijas, atskaitomybę ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Skyrius steigiamas, pertvarkomas ir likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.