Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Teisinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyrius

Informacija atnaujinta 2018-08-29 12:51:25

TEISINIO BENDRADARBIAVIMO IR KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAITEISINIO BENDRADARBIAVIMO IR KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie Teisinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Skyriaus uždavinius ir funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą. 
2. Skyrius yra tiesiogiai Teismo kancleriui pavaldus savarankiškas struktūrinis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – Teismas) padalinys, pagal šiuose Nuostatuose apibrėžtą kompetenciją padedantis įgyvendinti Teismo uždavinius ir funkcijas, strateginius veiklos tikslus.
3. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais Nuostatais, kitais Teismo vidaus teisės aktais.

II. TEISINIO BENDRADARBIAVIMO IR KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:
4.1. užtikrinti tinkamą teismo administravimą teisės klausimais;
4.2. užtikrinti naujausios ir aktualiausios teisinės informacijos, susijusios su pagrindine Teismo veikla, pateikimą Teismo teisėjams ir kitiems Teismo valstybės tarnautojams bei darbuotojams;
4.3. teikti teisines išvadas, nuomones ir kitą teisinę pagalbą rūšinio ir teritorinio teismingumo bylose;
4.4. teikti metodinę ar kitokią teisinę pagalbą Teismo ir pagrindinės veiklos klausimais Teismo pirmininkui, Teismo kancleriui ir teisėjams;
4.5. vykdyti Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio pavedimus, susijusius su teisiniais Teismo darbo aspektais;   
4.6. padėti skleisti informaciją apie Teismo atliekamas funkcijas, svarbiausius Teismo sprendimus, praktikos ir veiklos aktualijas ar kitą visuomenei reikšmingą ir su Teismo veikla susijusią informaciją;
4.7. užtikrinti teismo pirmininko darbotvarkės savalaikį įgyvendinimą.
5. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas:
5.1. teikia metodinę ar kitą teisinę pagalbą Teismo pirmininkui, Teismo kancleriui, teisėjams;
5.2. atrenka ir parengia medžiagą Teismo metiniam pranešimui ar jo daliai, prisideda prie šios medžiagos parengimo publikavimui; 
5.3. rengia (dalyvauja rengiant) Teismo vidaus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų;
5.4. dalyvauja Teisme sudarytų laikinų ir (arba) nuolatinių komisijų (darbo grupių) veikloje;
5.5. Skyriaus kompetencijos ribose Teismo pirmininko ar Teismo kanclerio pavedimu rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų norminių teisės aktų ir juos lydinčių dokumentų projektus, dalyvauja jų pristatymo ir svarstymo procese;
5.6. Teismo pirmininko pavedimu teikia pagalbą vykdant teismų administracinės veiklos priežiūrą, vykdant vidaus administravimą ir susijusias funkcijas;
5.7. Teisme nustatyta tvarka sudaro bylų nagrinėjimo tvarkaraščius, atlieka techninius veiksmus, susijusius su bylų priskyrimu teisėjams pranešėjams, teisėjų kolegijų sudarymu; rengia  nutarčių dėl atskirų procesinių veiksmų, kurių atlikimas pagal proceso įstatymus priskirtas Teismo pirmininko kompetencijai, projektus;
5.8. Teisme nustatyta tvarka teikia pagalbą specialiosios teisėjų kolegijos, sprendžiančios bylų rūšiniam teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimus, nariais paskirtiems Teismo teisėjams rūšinio teismingumo bylose;
5.9. rengia atsakymų į ne procesinius juridinių ar fizinių asmenų paklausimus, skundus, pareiškimus ir prašymus teismo veiklos klausimais projektus;
5.10. padeda atstovauti teismo vedamas bylas visų rūšių ir lygių teismuose;
5.11. teikia pagalbą teismo pirmininko darbo organizavimo klausimais; užtikrina asmenų, besikreipiančių į teismą, aptarnavimą Skyriaus kompetencijos ribose;
5.12. užtikrina tinkamą Teismo bibliotekos funkcionavimą;
5.13. atlieka Skyriaus kompetencijai priskirtų materialinių vertybių apskaitą;
5.14. užtikrina, savalaikės oficialios informacijos apie Teismo ir Teismo atstovų veiklą parengimą ir pateikimą visuomenei, visuomenės informavimo priemonėms ir jų atstovams, atstovauja teismui visuomenės informavimo srityje;
5.15. užtikrina aktualios visuomenei informacijos pateikimą Teismo interneto svetainėje; 
5.16. vykdo kitus Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla;

III. TEISINIO BENDRADARBIAVIMO IR KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

6. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius ir vykdydamas priskirtas funkcijas, Skyrius turi šias teises:
6.1. savarankiškai spręsti Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, organizuoti Skyriaus darbą; 
6.2. gauti iš Teismo, jo struktūrinių padalinių, teisėjų ir kitų Teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų visą informaciją, reikalingą Skyriaus nustatytiems uždaviniams ir priskirtoms funkcijoms vykdyti;
6.3. inicijuoti ir (ar) dalyvauti Teismo teisėjų ir kituose pasitarimuose (susirinkimuose), kuriuose svarstomi Skyriaus veiklos kompetencijai priskirti klausimai;
6.4. Skyriaus tarnautojai turi teisę kelti kvalifikaciją teisės aktų numatyta tvarka;
6.5. turi kitas teises, būtinas tinkamam Skyriaus nustatytų uždavinių įgyvendinimui ir paskirtų funkcijų vykdymui.
7. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius ir vykdydamas priskirtas funkcijas, Skyrius turi šias pareigas:
7.1. tinkamai ir laiku įgyvendinti nustatytus uždavinius bei atlikti (vykdyti) pavestas funkcijas, kitus pavedimus;
7.2.   turi kitas teisės aktuose nustatytas pareigas, būtinas tinkamam Skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimui ir paskirtų funkcijų vykdymui.

IV.TEISINIO BENDRADARBIAVIMO IR KOMUNIKACIJOS SKYRIAUSDARBO ORGANIZAVIMAS

8. Skyrių sudaro skyriaus vedėjas, patarėjai bei vyriausiasis specialistas. 
9. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Teismo kancleris įstatymų nustatyta tvarka.
10. Skyriaus vedėjas:
10.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, teikia siūlymus dėl Skyriaus tarnautojų skatinimo, įgūdžių, kvalifikacijos tobulinimo;
10.2. atstovauja Skyriui dalyvaudamas pasitarimuose ir kituose renginiuose kurie organizuojami Teisme ar kitose institucijose;
10.3. atsako už Skyriui paskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;
10.4. užtikrina Skyriui priskirtų funkcijų vykdymo nepertraukiamumą;
10.5. rengia raštų, įsakymų, kitų teismo dokumentų projektus;
10.6. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas ir teisės aktų nustatytas funkcijas.
10.7. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui.
11. Skyriaus darbuotojų kompetenciją, funkcijas, atskaitomybę ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Skyrius pertvarkomas ar likviduojamas, jo struktūra nustatoma ar keičiama Teismo kanclerio įsakymu.