Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Teismo raštinės nuostatai

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO RAŠTINĖS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir Teismas) Teismo raštinės nuostatai reglamentuoja Teismo raštinės (toliau – ir Raštinė) uždavinius, funkcijas, teises bei darbo organizavimo tvarką.
2. Raštinė yra Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sudedamoji dalis. Raštinė tiesiogiai pavaldi Teismo kancleriui.
3. Raštinė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teisėjų tarybos nutarimais, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko ir kanclerio įsakymais ir kitais teisės aktais.

II. RAŠTINĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Pagrindiniai Raštinės uždaviniai yra:
4.1. organizuoti dokumentų apskaitos ir tvarkymo, archyvų darbo bei įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą;
4.2. organizuoti teismo posėdžius;
4.3. organizuoti asmenų priėmimą (aptarnavimą) teisme.

5. Įgyvendindama jai nustatytus uždavinius, Raštinė vykdo šias funkcijas:
5.1. koordinuoja, kontroliuoja bei užtikrina tinkamą teismo proceso bylų, teismo procesinių, bendrųjų bei įslaptintų dokumentų tvarkymą ir apskaitą bei įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą teismo struktūriniuose padaliniuose;
5.2. organizuoja teismo posėdžius, atlieka jų eigos fiksavimą; 
5.3. Teismo pirmininko pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus dėl teismo proceso bylų, procesinių, bendrųjų bei įslaptintų dokumentų tvarkymo ir apskaitos, įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų vykdymo ar pažeidimų;
5.4. organizuoja bei kontroliuoja savalaikį procesinių dokumentų bei teismo proceso bylų išsiuntimą;
5.5. organizuoja ir kontroliuoja Teismo korespondencijos priėmimą, išsiuntimą bei skirstymą; 
5.6. registruoja ir tvarko teismo proceso bylas, teismo gautus ir siunčiamus dokumentus;
5.7. paskirsto dokumentus bei asmenų prašymus;
5.8. tvirtina Teismo vidaus tvarkomųjų ir organizacinių dokumentų bei Teismo procesinių sprendimų kopijų tikrumą;
5.9. rengia statistines ir kitas ataskaitas;
5.10. analizuoja teismo dokumentų bei asmenų prašymų tvarkymą ir darbą, susijusį su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga;
5.11. pagal kompetenciją rengia teismo veiklos dokumentų projektus;
5.12. organizuoja ir užtikrina tinkamą klientų aptarnavimą bei informacijos teikimą telefonu ir elektroninio ryšio priemonėmis;
5.13. pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą teismo darbuotojams;
5.14. pagal savo kompetenciją palaiko santykius su valstybės institucijomis ir įstaigomis;
5.15. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio pavedimus;
5.16. atlieka jai priskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO).

III. RAŠTINĖS TEISĖS

6. Raštinė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama funkcijas, turi teisę:
6.1. gauti iš kitų Teismo struktūrinių padalinių dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą Raštinės uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
6.2. teikti Teismo kancleriui pasiūlymus Raštinės veiklos klausimais;
6.3. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

IV. RAŠTINĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Raštinei vadovauja Raštinės vedėjas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Teismo kancleris įstatymų nustatyta tvarka.
8. Raštinės vedėjas:
8.1. planuoja ir organizuoja Raštinės darbą;
8.2. atsako už Raštinei paskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;
8.3. atsiskaito Teismo kancleriui už Raštinės veiklą;
8.4. teikia Teismo kancleriui siūlymus Raštinės kompetencijos klausimais;
8.5. rengia raštų, įsakymų, kitų teismo dokumentų projektus;
8.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio pavedimus.
9. Raštinės darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Raštinės vedėjui.
10. Raštinės darbuotojų kompetenciją, funkcijas, atskaitomybę ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Raštinė steigiama, pertvarkoma ir likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.