Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Teismų praktikos departamento nuostatai

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMOLIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMOTEISMŲ PRAKTIKOS  DEPARTAMENTO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – Teismas) Teismų praktikos departamento (toliau – Departamentas) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Departamento struktūrą, uždavinius ir funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą. 
2. Departamentas yra tiesiogiai Teismo kancleriui pavaldus savarankiškas struktūrinis Teismo padalinys, pagal šiuose Nuostatuose apibrėžtą kompetenciją padedantis įgyvendinti Teismo uždavinius ir funkcijas, strateginius veiklos tikslus.
3. Savo veikloje Departamentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais Nuostatais, kitais Teismo vidaus teisės aktais.

II. STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

4. Departamentą sudaro:
4.1. valstybės tarnautojai Departamento direktorius, vyresnieji patarėjai, vyriausiasis specialistas;
4.2. Teisinės pagalbos skyrius, kurį sudaro:
4.2.1. valstybės tarnautojas – skyriaus vedėjas;
4.2.2. valstybės tarnautojai – teisėjo padėjėjai;
4.2.3. valstybės tarnautojai – teismo konsultantai;
4.2.4. valstybės tarnautojai – vyriausieji specialistai;
4.2.5. darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis – teisininko padėjėjai.
4.3. Teisės tyrimų skyrius, kurį sudaro:
4.3.1. valstybės tarnautojas – skyriaus vedėjas;
4.3.2. valstybės tarnautojai – patarėjai.
5. Departamento struktūrą ir etatus nustato ir keičia, Departamento valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina ir keičia Teismo kancleris. 
6. Departamento direktorius, vyresnieji patarėjai, vyresnysis specialistas, Departamento skyriuose tarnaujantys skyrių vedėjai, teisėjo padėjėjai, teismo konsultantai, patarėjai, vyriausieji  specialistai yra karjeros valstybės tarnautojai, kurie į pareigas skiriami ir iš jų atleidžiami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Departamento Teisinės pagalbos skyriaus teisininko padėjėjai yra pagal darbo sutartis dirbantys Teismo darbuotojai (toliau – darbuotojai), kurie į darbą priimami ir iš jo atleidžiami Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
7. Departamentui vadovauja ir jo veiklą organizuoja Departamento direktorius, kuris tiesiogiai pavaldus Teismo kancleriui.
8. Departamento direktorius:
8.1. organizuoja Departamento darbą ir atsako už Departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą: organizuoja departamento veiklą, priima sprendimus Departamento veiklos klausimais; kontroliuoja pavedimų Departamentui vykdymą; atsiskaito Teismo kancleriui už Departamento darbą; teikia siūlymus dėl Departamento veiklos tobulinimo;
8.2. atstovauja Departamentui dalyvaudamas pasitarimuose ir kituose renginiuose, kurie organizuojami Teisme bei kitose institucijose ar įstaigose, taip pat kituose santykiuose su Teismo administracija, teisėjais, kitais Teismo valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitomis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, tarptautinėmis ir užsienio valstybių institucijomis, pareigūnais, fiziniais ir juridiniais asmenimis;
8.3. vadovauja Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams: paskirsto užduotis, kontroliuoja jų vykdymą; teikia siūlymus dėl Departamento valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, įgūdžių ir kvalifikacijos tobulinimo; informuoja už tarnybinių nuobaudų skyrimą atsakingus asmenis apie Departamento darbuotojų tarnybinius nusižengimus; atlieka kitas jam kaip vadovui įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas pareigas;
8.4. atlieka kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
9. Kai Departamento direktoriaus nėra be atskiro pavedimo jį pavaduoja vyresnysis patarėjas (trumpalaikių iki 2 savaičių atostogų laikotarpiu, komandiruočių, ligos metu). Kai nėra Departamento direktoriaus ir vyresniojo patarėjo, Departamento direktoriaus pareigas Teismo kanclerio pavedimu laikinai atlieka kitas Departamento valstybės tarnautojas.
10. Konkrečias Departamento direktoriaus, vyresniųjų patarėjų, vyriausiojo specialisto, Departamento skyrių vedėjų, patarėjų, teisėjo padėjėjų, teismo konsultantų, vyriausiųjų specialistų, teisininko padėjėjų funkcijas nustato Departamento nuostatai bei jų pareigybių aprašymai.
11. Vyresnieji patarėjai, vyriausiasis specialistas ir Skyrių vedėjai yra tiesiogiai pavaldūs Departamento direktoriui. Teisinės pagalbos skyriaus tarnautojai ir darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs šio skyriaus vedėjui, o jam nesant – Departamento direktoriui. Teisės tyrimų skyriaus tarnautojai yra tiesiogiai pavaldūs šio skyriaus vedėjui, o jam nesant – Departamento direktoriui.
12. Užduotis, susijusias su Departamento uždavinių, funkcijų ar (ir) Teismo pirmininko ir kanclerio pavedimų vykdymu, konkretiems Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams raštu arba žodžiu formuluoja ir, esant būtinybei, nustato jų įvykdymo terminus tiesioginis tarnautojo ar darbuotojo vadovas. Už šių užduočių tinkamą įvykdymą kiekvienas Departamento valstybės tarnautojas ir darbuotojas atsako asmeniškai.
13. Departamento valstybės tarnautojai, darbuotojai, pastebėję, jog konkrečioje byloje priimtame sprendime ar nutartyje pateikiamas teisės aiškinimas ir taikymas galbūt neatitinka formuojamos nacionalinių teismų, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ar Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos, privalo nedelsdamas informuoti Departamento direktorių.

III. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

14. Pagrindiniai Departamento veiklos uždaviniai yra:
14.1. stebėti Teismo praktiką ir pagal kompetenciją imtis priemonių užtikrinti jos vienodumą;
14.2. kaupti, sisteminti ir analizuoti Teismo, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, jos tendencijas, rengti šios praktikos apibendrinimus, apžvalgas;
14.3. užtikrinti naujausios ir aktualiausios teisinės informacijos, susijusios su pagrindine Teismo ir (arba) Departamento veikla, pateikimą Teismo teisėjams ir kitiems Teismo valstybės tarnautojams bei darbuotojams;
14.4. teikti teisines išvadas, nuomones ir kitą teisinę pagalbą teisingumą konkrečiose bylose vykdantiems Teismo teisėjams;
14.5. teikti metodinę ar kitokią teisinę pagalbą Teismo ir (arba) Departamento pagrindinės veiklos klausimais Teismo pirmininkui ir teisėjams;
14.6. vykdyti Teismo pirmininko pavedimus, susijusius su teisiniais Teismo darbo aspektais;   
14.7. rengti Teismo biuletenį;
14.8. rengti Teismo metinį pranešimą ar jo dalį (pagal kompetenciją);
14.9. atlikti sudėtingų administracinių bylų (bylų, kurios nagrinėjamos Teismo plenarinėje sesijoje, išplėstinės teisėjų kolegijos, bylų, kuriose kyla poreikis tiesiogiai taikyti Europos Sąjungos ar tarptautinę teisę, bylose, kuriose tiriama norminio teisės akto atitiktis aukštesnės galios teisės aktams (norminių bylų) ar kitų bylų, kuriose kyla sudėtingi ir kompleksiški teisės taikymo ir aiškinimo klausimai) analizę ir visapusiškai padėti Teismo teisėjams, nagrinėjantiems šias bylas;
14.10. pagal Teisme nustatytą tvarką užtikrinti teisinės pagalbos teikimą teisėjams kitose administracinėse bylose; 
14.11. padėti palaikyti Teismo tarptautinius ryšius.
15. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, Departamentas:
15.1. seka ir analizuoja Teismo praktiką aiškinant ir taikant Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės normas, reguliariai rengia šios praktikos apžvalgas ir apibendrinimus, kaupia, sistemina ir pagal kompetenciją tvarko su tuo susijusią informaciją Teismo vidiniuose ar išoriniuose informacijos resursuose (duomenų bazėse ir pan.);
15.2. stebi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, aiškinant ir taikant Europos Sąjungos teisės aktų bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos normas, reguliariai rengia šios praktikos apžvalgas, pagal poreikį, pavedimą ir galimybes – ir apibendrinimus, kaupia, sistemina ir pagal kompetenciją tvarko su tuo susijusią informaciją Teismo vidiniuose ar išoriniuose informacijos resursuose (duomenų bazėse ir pan.);
15.3. pagal poreikius, galimybes ar pavedimą seka ir analizuoja kitų užsienio valstybių ir  tarptautinių teismų praktiką, rengia šios praktikos apibendrinimus ar apžvalgas, kaupia, sistemina ir pagal kompetenciją tvarko su tuo susijusią informaciją Teismo vidiniuose ar išoriniuose informacijos resursuose (duomenų bazėse ir pan.);
15.4. informuoja Teismo pirmininką, kanclerį, teisėjus, Teismo valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie Teismo praktikos išsiskyrimą ir (ar) šios praktikos neatitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo formuojamai oficialiai konstitucinei doktrinai, bendrosios kompetencijos, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikai, taip pat sisteminį akivaizdžiai neteisingą nacionalinių ir / arba tarptautinių teisės aktų taikymą bei aiškinimą;
15.5. stebi Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinių teisės aktų, taip pat teisės mokslo darbų, susijusių su Teismo veikla, tendencijas ir, prireikus, informuoja apie Teismo veiklai reikšmingus, su administracinių teismų darbu susijusius, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinius teisės aktus, jų pakeitimus, raidos perspektyvas, teisės mokslo aktualijas;   
15.6. rengia medžiagą, teikia išvadas, nuomonę ir (ar) siūlymus Teismo teisėjų ar (ir) kituose pasitarimuose svarstomais teisiniais klausimais; 
15.7. teikia metodinę ar kitą teisinę pagalbą Teismo pirmininkui, teisėjams;
15.8. atrenka ir parengia medžiagą Teismo biuleteniui, prisideda prie šios medžiagos parengimo publikavimui; 
15.9. atrenka ir parengia medžiagą Teismo metiniam pranešimui ar jo daliai, prisideda prie šios medžiagos parengimo publikavimui; 
15.10. Teisme nustatyta tvarka teikia visokeriopą teisinę pagalbą administracinėse bylose, nenurodytose šių Nuostatų 15.11 punkte:
15.10.1. renka konkrečioje administracinėje byloje reikalingus įstatymus, kitus norminius teisės aktus, nacionalinių, tarptautinių ir Europos Sąjungos teismų praktiką, kitą su teisės aktais, teismų praktika ar teisės mokslo pasiekimais susijusią teisinę informaciją, ją analizuoja, sistemina, apibendrina ar kitaip apdoroja ir teikia išvadas; 
15.10.2. analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų, prašymų atnaujinti procesą medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikia pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
15.10.3. vykdo pavedimus dėl įrodymų išreikalavimo ir kitus nurodymus, susijusius su pasiruošimu bylos nagrinėjimui;
15.10.4. rengia teisėjui pranešimus bylose ir procesinių dokumentų projektus;
15.10.5. vykdo kitus Teismo pirmininko, teisėjo (ar teisėjų), nagrinėjančio konkrečią bylą, ar Skyriaus vedėjo su šia byla susijusius pavedimus.
15.11. Teismo pirmininko ir (ar) teisingumą konkrečioje byloje vykdančių teisėjų (teisėjo) pavedimu teikia visokeriopą teisinę pagalbą sudėtingoje administracinėje byloje (byloje, kuri nagrinėjama Teismo plenarinėje sesijoje, išplėstinės teisėjų kolegijos, byloje, kurioje kyla poreikis tiesiogiai taikyti Europos Sąjungos ar tarptautinę teisę, byloje, kurioje tiriama norminio teisės akto atitiktis aukštesnės galios teisės aktams (norminėje byloje) ar kitoje byloje, kurioje kyla sudėtingi ir kompleksiški teisės taikymo ir aiškinimo klausimai):
15.11.1. tiria byloje iškylančias teisės taikymo ir aiškinimo problemas ir kitus klausimus, teikia motyvuotas išvadas dėl byloje kylančių problemų ir kitų klausimų sprendimo, teikia pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
15.11.2. rengia procesinio Teismo sprendimo ir kitų procesinių dokumentų projektus; 
15.11.3. rengia ir teikia išvadą, ar yra būtinybė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, Europos Sąjungos teisminę instituciją dėl prejudicinio sprendimo priėmimo ar Europos Žmogaus Teisių Teismą dėl konsultacinės išvados pateikimo (nuo Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr. 16 įsigaliojimo Lietuvos Respublikai dienos), rengia tokių kreipimųsi projektą; 
15.11.4. rengia ir teikia išvadas, ar yra pagrindas inicijuoti normines administracines bylas, rengia nutarčių pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą projektus;
15.11.5. vykdo kitus teisėjo (ar teisėjų), nagrinėjančio konkrečią bylą, ar Skyriaus vedėjo su šia byla susijusius pavedimus;
15.12. pagal kompetenciją įgaliotiems asmenims teikia duomenis apie Teismo atliekamas funkcijas, svarbiausius Teismo sprendimus, praktikos aktualijas ar kitą visuomenei reikšmingą ir su Teismo veikla susijusią informaciją, esant poreikiui užtikrinti jos patalpinimą išoriniuose Teismo informacijos resursuose ir nuolatinį jos atnaujinimą.
15.13. Teismo pirmininko ar kanclerio pavedimu:
15.13.1. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų norminių teisės aktų ir juos lydinčių dokumentų projektus, dalyvauja šiuos projektus teikiant atitinkamo teisės akto leidybos iniciatyvos teisę turintiems subjektams, dalyvauja teisės aktų rengimo grupėse, rengia išvadas dėl Teismui pateiktų teisės aktų projektų, rengia atsakymų (raštų su pastabomis ir siūlymais) projektus;
15.13.2. rengia (dalyvauja rengiant) Teismo vidaus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų;
15.13.3. dalyvauja Teisme sudarytų laikinų ir (arba) nuolatinių komisijų (darbo grupių) veikloje;
15.13.4. atlieka teisines studijas Teismo veikloje ar nagrinėjant konkrečias bylas iškylančiais klausimais;
15.13.5. ieško būdų ir užmezga santykius bei bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis ar nacionalinėmis institucijomis, teismais, organizacijomis ar įmonėmis, fiziniais asmenimis, kiek tai susiję su Teismo veikla ir jam pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimu, palaiko ryšius su jais, rengia atsakymų į jų paklausimus projektus;
15.14. planuoja, organizuoja ir vykdo (įgyvendina) Teismo tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kitus mokymus;
15.15. padeda atstovauti teismo vedamas bylas visų rūšių ir lygių teismuose;
15.16. atstovauja teismui nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose, organizuoja į teismą atvykstančių delegacijų priėmimą ir vykdo kitas reprezentacines funkcijas;
15.17. vykdo kitus Teismo pirmininko, Teismo kanclerio, o Teismo pirmininkui neprieštaraujant – teisėjų  pavedimus, susijusius su Teismo ir (ar) Departamento veikla;
15.18. atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.
16. Teisinės pagalbos skyrius:
16.1. atlieka šių Nuostatų 15.10 punkte nurodytas funkcijas;
16.2. esant tarnybiniam poreikiui, atlieka ir kitas funkcijas, prisideda prie kitų Departamento uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
16.3. visapusiškai bendradarbiauja su vyresniaisiais patarėjais, Departamento skyriais ir teikia jiems reikiamą pagalbą bei duomenis;
16.4. atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.
17. Teisės tyrimų skyrius:
17.1. atlieka šių Nuostatų 15.1–15.9, 15.17 punktuose nurodytas funkcijas;
17.2. esant tarnybiniam poreikiui, atlieka ir kitas funkcijas, prisideda prie kitų Departamento uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
17.3. visapusiškai bendradarbiauja su vyresniaisiais patarėjais, Departamento skyriais ir teikia jiems reikiamą pagalbą bei duomenis;
17.4. atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.
18. Vyresnieji patarėjai:
18.1. atlieka šių Nuostatų 15.12–15.13 ir 15.17 punktuose nurodytas funkcijas;
18.2. esant tarnybiniam poreikiui, atlieka ir kitas funkcijas, prisideda prie kitų Departamento uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
18.3. visapusiškai bendradarbiauja su Departamento skyriais ir teikia jiems reikiamą pagalbą bei duomenis;
18.4. atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.

IV. DEPARTAMENTO TEISĖS IR PAREIGOS

19. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius ir vykdydamas priskirtas funkcijas, Departamentas turi šias teises:
19.1. gauti iš Teismo, jo struktūrinių padalinių, teisėjų ir kitų Teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų visą informaciją, reikalingą Departamentui nustatytiems uždaviniams ir priskirtoms funkcijoms vykdyti;
19.2.  inicijuoti ir (ar) dalyvauti Teismo teisėjų ir kituose pasitarimuose (susirinkimuose), kuriuose svarstomi su Teismo praktika susiję ar (ir) Departamento veiklos kompetencijai priskirti klausimai;
19.3. užmegzti ir palaikyti ryšius su panašiais Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, tarptautinių ir užsienio valstybių teismų struktūriniais padaliniais;
19.4. sudaryti iš Departamento tarnautojų, o kitų Teismo padalinių vadovų sutikimu – ir iš kitų Teismo valstybės tarnautojų (darbuotojų), darbo grupes Departamento uždaviniams ir funkcijoms tinkamai įgyvendinti; 19.5. Departamento tarnautojai turi teisę kelti kvalifikaciją teisės aktų numatyta tvarka;
19.6.  turi kitas teises, būtinas tinkamam Departamentui nustatytų uždavinių įgyvendinimui ir paskirtų funkcijų vykdymui.
20. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius ir vykdydamas priskirtas funkcijas, Departamentas turi šias pareigas:
20.1. tinkamai ir laiku įgyvendinti nustatytus uždavinius bei atlikti (vykdyti) pavestas funkcijas, kitus pavedimus;
20.2.   turi kitas teisės aktuose nustatytas pareigas, būtinas tinkamam Departamentui nustatytų uždavinių įgyvendinimui ir paskirtų funkcijų vykdymui.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Departamentas pertvarkomas ar likviduojamas, jo struktūra nustatoma ar keičiama Teismo kanclerio įsakymu.
22. Šie Nuostatai keičiami Teismo kanclerio įsakymu. Šių Nuostatų keitimo iniciatyvos teisę turi Departamento direktorius.