Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Specialistas (finansininkas)

Informacija atnaujinta 2019-01-23 10:40:22

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6.   Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti finansų krypties aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą, finansų kontrolę, biudžeto planavimą, finansinę-ūkinę veiklą, darbo apmokėjimą, mokesčius, valstybinį socialinį draudimą, mokėti juos taikyti praktikoje;
6.3. būti gerai susipažinusiam su viešąjį administravimą ir darbo santykius reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;
6.4. žinoti inventorizacijos tvarką, tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisykles;
6.5. išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, naudotis teisinės bazės informacinėmis sistemomis.

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Vykdyti einamąją finansų kontrolę.
8. Vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais tvarkyti teisėjams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams apskaičiuoto ir išmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų, apskaičiuotų ir pervestų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai darbdavio ir apdraustųjų socialinio draudimo įmokų, išskaičiuoto iš darbo užmokesčio ir kitų išmokų bei pervesto Valstybinei mokesčių inspekcijai fizinių asmenų pajamų mokesčio apskaitą naudojant programą STEKAS ir perkelti šiuos duomenis į BAFVS sistemą. 
9. Rengti darbo užmokesčio finansines ir statistines, socialinio draudimo įmokų, fizinių asmenų pajamų mokesčio ataskaitas pagal teisės aktų reikalavimus. Nustatyta tvarka teikti ataskaitas Teismo vadovybei, kontroliuojantiems subjektams, užtikrinant ataskaitinių duomenų teisingumą.
10. Pagal poreikį rengti pažymas teisėjams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams apie jiems apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, iš jo išskaičiuotus ir sumokėtus mokesčius. Pagal savo kompetenciją rengti kitus dokumentus, atsakymus pareiškėjams.
11. Pajamuoti, nurašyti ilgalaikį turtą, skaičiuoti jo nusidėvėjimą, vesti balansinę ir nebalansinę atsargų apskaitą.
12. Padėti sutikrinti teismo materialinių vertybių inventorizacijos aprašus su buhalterinės apskaitos duomenimis.
13. Rengti ir atlikti atsiskaitymus su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes, suvesti PVM sąskaitas faktūras.
14. Naudodamas kompiuterizuotą valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą rengti mokėjimo paraiškas asignavimams į Teismo sąskaitą gauti ir tiesiogiai atsiskaityti su prekių bei paslaugų tiekėjais, tvarkyti gautų ir panaudotų asignavimų apskaitą pagal funkcinę ir ekonominę klasifikaciją.
15. Tikrinti avansines apyskaitas ir kontroliuoti jų pateikimą laiku.
16. Tvarkyti atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą. Atsakingas už išlaidų komandiruotėms apskaičiavimą. 
17. Tikrinti darbuotojų tarnybinių telefoninių pokalbių ataskaitas, kontroliuoti nustatytus pokalbių limitus, išskaičiuoti iš darbuotojų darbo užmokesčio limitus viršijančias sumas.
18. Tvarkyti tarnybiniams automobiliams įsigyto ir sunaudoto kuro apskaitą.
19. Paruošti ir perduoti pagal dokumentacijos planą finansų ir apskaitos bylas praėjus vieniems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo Teismo arhyvui. 
20. Vykdyti kitus Teismo vyresniojo patarėjo (vyriausiojo buhalterio), Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio pavedimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

21. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Teismo vyresniajam patarėjui (vyriausiajam buhalteriui).