Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Teismo kancleris

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį;
4.3. mokėti ne mažiau kaip dvi iš šių kalbų: anglų, prancūzų arba vokiečių. Vienos kalbos mokėjimo lygis turi būti ne mažesnis nei C1, o kitos – ne mažesnis nei B1;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius administracinių teismų veiklą ir kompetenciją, teismo procesą, teismų organizavimo, veiklos, administravimo ir savivaldos sistemą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, strateginį planavimą, biudžetinių įstaigų veiklą, viešuosius prikimus;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
4.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jam pavaldžių teismo administracijos padalinių veiklą;
5.2. užtikrina, kad įgyvendinat teismo strateginius veiklos planus būtų optimaliai valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;
5.3. organizuoja ir koordinuoja teismo strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;
5.4. tvirtina teismo administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus;
5.5. vertina Teismo struktūros ir darbo organizavimo tobulinimo poreikį, vykdo Teismo struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) įstaigos pareigybių analizę, formuoja personalo politiką, organizuoja Teismo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
5.6. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų teismo administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, taip pat juos skatina, skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas, pašalpas;
5.7. koordinuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo ir poilsio laiko apskaitą, padeda įgyvendinti jų socialines ir kitas garantijas;
5.8. užtikrina teismo informacinį, finansinį ir techninį aptarnavimą, koordinuoja viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą;
5.9. užtikrina teismo vidaus tvarką ir tinkamas darbo sąlygas teismo posėdžių, pasitarimų, kitų teismo renginių metu;
5.10. kontroliuoja teismui skirtų valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą ir teismo turtinių įsipareigojimų vykdymą;
5.11. užtikrina informacijos apie teismui skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, finansų valdymą ir teismo poreikių valstybės biudžeto asignavimams pateikimą atsakingoms institucijoms;
5.12. sudaro nuolatines ir laikinąsias komisijas, darbo grupes; pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
5.13. pagal kompetenciją organizuoja pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
5.14. pagal kompetenciją nagrinėja bei organizuoja Teismo gautų raštų, asmenų prašymų, skundų, pranešimų bei kitų dokumentų nagrinėjimą, pagal kompetenciją juos pasirašo arba teikia pasirašyti Teismo pirmininkui;
5.15. organizuoja ir koordinuoja Teismo vidaus dokumentų parengimą (kanclerio įsakymus, tvarkas, pažymas, išvadas, protokolus ir pan.), pagal kompetenciją juos pasirašo;
5.16. užtikrina, kad teismo pirmininkui būtų pateikta informacija, būtina teismo administravimo sprendimams priimti;
5.17. planuoja, organizuoja ir įgyvendina saugumo priemones teisme, analizuoja ir vertina saugumo grėsmes bei imasi priemonių užkirsti joms kelią, užtikrina teisme esančių asmenų ir turto saugumą bei imasi būtinų veiksmų likviduojant ar mažinant kritinių situacijų sukeltus padarinius;
5.18. pagal kompetenciją rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų norminių teisės aktų ir juos lydinčių dokumentų projektus, dalyvauja šiuos projektus teikiant atitinkamo teisės akto leidybos iniciatyvos teisę turintiems subjektams, dalyvauja teisės aktų rengimo grupėse, dalyvauja rengiant išvadas dėl Teismui pateiktų teisės aktų projektų;
5.19. organizuoja Teismo tarptautinių ryšių palaikymą, pagal kompetenciją atstovauja teismui nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose, organizuoja į teismą atvykstančių delegacijų priėmimą ir vykdo kitas reprezentacines funkcijas;
5.20. atlieka kitas įstatymuose, kituose teisės aktuose jam nustatytas funkcijas;
5.21. teismo pirmininko pavedimu gali atstovauti teismui Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
5.22. vykdo kitus teismo pirmininko su teismo veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.