Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Patarėjas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir administravimo   srityje;
4.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais procesinius teismų veiklos klausimus, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir archyvavimo reguliavimą;
4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2) lygmeniu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1. aptarnauti į Teismo raštinę atvykusius piliečius: priimti bei užregistruoti dokumentus, teikti informaciją bei suteikti informaciją telefonu;
5.2. registruoti gaunamą korespondenciją (jei reikia – suskaitmeninti ir patvirtinti skaitmeninių kopijų tikrumą) bei ją paskirstyti;
5.3. nustatyta tvarka organizuoti ir kontroliuoti asmenų susipažinimą su administracinėmis bylomis;
5.4. nustatyta tvarka organizuoti bei kontroliuoti bylose esančių dokumentų kopijų darymą;
5.5. tvarkyti administracines bylas: į jas įsiūti dokumentus, numeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą, įstatymų nustatyta tvarka ir terminais siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims procesinius dokumentus, paruošti išsiunčiamų bylų lydraščius, registruoti siunčiamas bylas;
5.6. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal patvirtintą tvarką;
5.7. savo kompetencijos srityje raštu atsakyti į asmenų pateiktus informacinio pobūdžio klausimus bei prašymus;
5.8. tvirtinti LITEKO sistemoje suskaitmenintų procesinių sprendimų kopijų tikrumą elektroniniu parašu;
5.9. daryti Teismo procesinių sprendimų kopijas ir tvirtinti jų tikrumą;
5.10. nesant atsakingam Teismo raštinės darbuotojui, registruoti Teismo gaunamus ir siunčiamus dokumentus, juos tvarkyti, daryti atžymas apie dokumentų įvykdymą;
5.11. teikti Teismo raštinės vedėjui pasiūlymus dėl Teismo raštinės darbo organizavimo, LITEKO sistemos bei dokumentų valdymo sistemos tobulinimo;
5.12. pavaduoti laikinai negalintį eiti pareigų skyriaus vedėją (skyriaus vedėjo trumpalaikių iki 2 savaičių atostogų laikotarpiu, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais);
5.13. vykdyti kitus Teismo raštinės vedėjo, Teismo kanclerio ar Teismo pirmininko su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Teismo raštinės vedėjui.