Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Vedėjas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir administravimo srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius procesinius teismų veiklos klausimus, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir archyvavimo reguliavimą;
4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2) lygmeniu;
4.8. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių tarnautojų veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1. organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą, paskirstyti užduotis skyriaus tarnautojams ir darbuotojams, rūpintis jų kvalifikacijos tobulinimu;
5.2. užtikrinti tinkamą bylų ir dokumentų tvarkymą, kaupimą ir saugojimą, tvarkyti procesinių dokumentų ir duomenų apskaitą;
5.3. užtikrinti, kad gaunama korespondencija būtų laiku priimama, registruojama registruose bei paskirstoma;
5.4. užtikrinti, kad Teismo dokumentai būtų rengiami, tvarkomi ir saugomi pagal teisės aktų reikalavimus;
5.5. tvarkyti bylų nagrinėjimo statistines ataskaitas;
5.6. laikinai nesant Teismo konsultanto (atliekančio personalo administravimo funkcijas), tvarkyti valstybės tarnautojų registro duomenis, tvarkyti ir organizuoti atostogų suteikimą personalui, koordinuoti darbo ir poilsio laiko apskaitą bei vykdyti kitus Teismo kanclerio pavedimus, susijusius su Teismo personalo valdymu;
5.7. teikti kitiems Teismo darbuotojams metodinę pagalbą dokumentų rengimo ir valdymo klausimais;
5.8. užtikrinti Teismo raštinėje esančių bylų, dokumentų saugumą;
5.9. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal patvirtintą tvarką;
5.10. organizuoti bei kontroliuoti savalaikį procesinių dokumentų bei administracinių bylų išsiuntimą, Teismo pirmininko ir teisėjų pavedimu pasirašyti šių dokumentų ir bylų siuntimo lydraščius;
5.11. tvirtinti Teismo procesinių sprendimų popierinių kopijų tikrumą;
5.12. tvirtinti LITEKO sistemoje suskaitmenintų procesinių sprendimų kopijų tikrumą elektroniniu parašu;
5.13. tvirtinti Teismo vidaus tvarkomųjų ir organizacinių dokumentų kopijų tikrumą;
5.14. suderinus su asmeniu, atsakingu už bylų skirstymą, rengti bylų skyrimo nagrinėjimui Teismo posėdyje nutarčių projektus;
5.15. savo kompetencijos srityje raštu atsakyti į asmenų pateiktus informacinio pobūdžio klausimus bei prašymus;
5.16. registruoti teisėjams paskirtų bylų apskaitos žurnaluose Teismo pirmininko jiems paskirtas bylas ir kontroliuoti šių bylų perdavimą teisėjams arba teisėjų padėjėjams;
5.17. rengti Teismo raštinės nuostatus ir Teismo raštinės darbuotojų pareigybių aprašymus, įsakymų ir kitų vidaus dokumentų projektus, susijusius su skyriaus veikla;
5.18. dalyvauti Teismo pirmininko ar Teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe, teikti reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
5.19. teikti siūlymus dėl Teismo raštinės darbo organizavimo, LITEKO sistemos bei dokumentų valdymo sistemos tobulinimo;
5.20. kompetencijos ribose užtikrinti asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitos neskelbtinos informacijos saugumo priemonių įgyvendinimą bei teikti pasiūlymus dėl duomenų apsaugos tobulinimo; 
5.21. vykdyti kitus Teismo kanclerio ar Teismo pirmininko su Teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Teismo kancleriui.