Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius procesinius teismų veiklos klausimus, dokumentų rengimo, tvarkymo, kaupimo, saugojimo ir apskaitos reguliavimą;
4.3. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
4.5. sugebėti dirbti komandoje bei savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1. aptarnauti į raštinę atvykusius piliečius: priimti bei užregistruoti dokumentus, teikti informaciją;
5.2. atsakyti į lankytojų klausimus, priimti ir suteikti informaciją telefonu;
5.3. paruošti pašto siuntas ir jas perduoti pašto tarnybai arba Teismo vairuotojui-kurjeriui;
5.4. tvarkyti administracines bylas (ruošiant posėdžiui ar išsiuntimui);
5.5. daryti Teismo procesinių sprendimų kopijas bei tvirtinti jų tikrumą;
5.6. suskaitmeninti procesinius sprendimus LITEKO informacinėje sistemoje bei tvirtinti jų kopijų tikrumą elektroniniu parašu;
5.7. registruoti siunčiamas bei išsiųsti išnagrinėtas bylas;
5.8. nustatyta tvarka organizuoti ir kontroliuoti asmenų susipažinimą su administracinėmis bylomis;
5.9. nustatyta tvarka organizuoti ir kontroliuoti bylose esančių dokumentų kopijų darymą;
5.10. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal patvirtintą tvarką;
5.11. esant būtinybei paruošti išsiuntimui bylas (susiūti dokumentus, padaryti reikiamų dokumentų kopijas ir kt.), kuriose Teismo nutartimi nuspręsta kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, Europos Sąjungos Teisingumo Teismą;
5.12. esant būtinybei, suformuoti administracines bylas dėl norminio akto teisėtumo;
5.13. raštinės vedėjo nurodymu (sekretorių atostogų, nedarbingumo laikotarpiu, nagrinėjant bylas dėl Vyriausios rinkimų komisijos sprendimų ir pan.) atlikti Teismo posėdžių sekretoriaus funkcijas Teismo posėdžiuose;
5.14. vykdyti kitus Teismo pirmininko, Teismo kanclerio ar Teismo raštinės vedėjo su Teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJOPAVALDUMAS

6.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Teismo raštinės vedėjui.