Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas

Informacija atnaujinta 2019-02-20 11:51:08

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius procesinius teismų veiklos klausimus, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir archyvavimo reguliavimą;
4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
4.6. sugebėti dirbti komandoje bei savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. LITEKO sistemoje registruoja gautas bylas bei užpildyo gautų bylų korteles;
5.2. suveda į LITEKO informacinę sistemą duomenis apie paskirtų bylų nagrinėjimo teismo posėdžiuose laiką;
5.3. suveda išnagrinėtų bylų procesinių sprendimų rezultatus į LITEKO sistemą;
5.4. LITEKO sistemoje suskaitmenina išnagrinėtų bylų procesinius sprendimus bei patvirtina jų kopijų tikrumą elektroniniu parašu;
5.5. LITEKO sistemoje išnagrinėtų bylų kortelėse žymi apie jų išsiuntimą;
5.6. kontroliuoja LITEKO sistemoje išnagrinėtų bylų procesinių sprendimų savalaikį prisegimą;
5.7. kontroliuoja išnagrinėtų bylų savalaikį grąžinimą į Teismo raštinę;
5.8. tvarko išsiųstų bylų lydraščius ir procesinių sprendimų kopijas (įsega į bylas, perduoda archyvui);
5.9. teikia informaciją apie bylų nagrinėjimo eigą, rezultatus proceso dalyviams telefonu ir elektroninėmis ryšių priemonėmis, naudojantis LITEKO informacine sistema;
5.10. teikia Teismo raštinės vedėjui pasiūlymus dėl LITEKO sistemos bei dokumentų valdymo sistemos tobulinimo;
5.11. vykdo kitus Teismo pirmininko, Teismo kanclerio ar Raštinės vedėjo su Teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Raštinės vedėjui.