Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas

Informacija atnaujinta 2019-02-20 11:43:52

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir administravimo srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą bei tvarkymą, raštvedybos taisykles; 
4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2) lygmeniu;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1. teikti informaciją apie bylų nagrinėjimo eigą, rezultatus proceso dalyviams telefonu ir elektroninėmis ryšių priemonėmis, naudojantis LITEKO informacine sistema;
5.2. savo kompetencijos srityje raštu atsakyti į asmenų pateiktus informacinio pobūdžio klausimus bei prašymus;
5.3. suvesti į LITEKO informacinę sistemą duomenis apie paskirtų bylų nagrinėjimo teismo posėdžiuose laiką;
5.4. sudaryti administracinių bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, tvarkaraščius;
5.5. užtikrinti vertėjo dalyvavimą teismo posėdyje;
5.6. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal patvirtintą tvarką;
5.7. rengti raštų, kitų dokumentų, susijusių su Teismo raštinės kompetencija, projektus;
5.8. suderinus su asmeniu, atsakingu už bylų skirstymą, rengti bylų skyrimo nagrinėjimui Teismo posėdyje nutarčių projektus;
5.9. tvirtinti LITEKO sistemoje suskaitmenintų procesinių sprendimų kopijų tikrumą elektroniniu parašu;
5.10. registruoti teisėjams paskirtų bylų apskaitos žurnaluose Teismo pirmininko jiems paskirtas bylas ir kontroliuoti šių bylų perdavimą teisėjams arba teisėjų padėjėjams;
5.11. tvirtinti Teismo procesinių sprendimų popierinių kopijų tikrumą;
5.12. tvirtinti Teismo vidaus tvarkomųjų ir organizacinių dokumentų kopijų tikrumą;
5.13. atlikti sustabdytų administracinių bylų kontrolę;
5.14. teikti duomenis registrams ir iš registrų teismo darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka;
5.15. esant būtinybei pavaduoti Teismo raštinės priimamajame dirbančius darbuotojus;
5.16. teikti Teismo raštinės vedėjui pasiūlymus dėl Teismo raštinės darbo organizavimo, LITEKO sistemos bei dokumentų valdymo sistemos tobulinimo;
5.17. vykdyti kitus Teismo raštinės vedėjo, Teismo kanclerio ar Teismo pirmininko su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Teismo raštinės vedėjui.