Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Patarėjas

Informacija atnaujinta 2019-02-19 17:24:03

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);
4.2. turėti ne mažesnę nei trejų metų teisinio darbo patirtį;
4.3. labai gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje teismų sistemą, kompetenciją ir veiklą, teismų savivaldą, teismo procesą, viešąjį administravimą reglamentuojančius, kitus su administracinių teismų kompetencija susijusius teisės aktus;
4.4. būti labai gerai susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės sistema, išmanyti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas; 
4.5. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;
4.6. mokėti analizuoti ir sisteminti informaciją, daryti apibendrinimus ir išvadas;
4.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų, procesinių, kitokių dokumentų rengimo reikalavimus;
4.8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir labai gerai mokėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1. padėti įgyvendinti tinkamą Teismo administravimą teisės klausimais;
5.2. teikti teisines išvadas, nuomones ir kitą teisinę pagalbą teismo pirmininkui teritorinio teismingumo bylose;
5.3. stebėti teismų veiklai reikšmingų nacionalinių, Europos Sąjungos, tarptautinės teisės aktų pakeitimus, jų įgyvendinimą nacionalinėje teisėje, teismų savivaldos institucijų veiklą bei priimamus sprendimus; apie Skyriaus ir (arba) Teismo veiklai svarbiausius ir aktualiausius pakeitimus, informuoti Skyriaus vedėją, o Skyriaus vedėjo pavedimu – teisėjus, kitus Teismo valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;
5.4. sudaryti bylų nagrinėjimo tvarkaraščius, atlikti techninius veiksmus, susijusius su bylų priskyrimu teisėjams pranešėjams, teisėjų kolegijų sudarymu;
5.5. rengti nutarčių dėl atskirų procesinių veiksmų, kurių atlikimas pagal proceso įstatymus priskirtas Teismo pirmininko kompetencijai, projektus; 
5.6. rengti atsakymų į neprocesinius fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus, skundus, projektus;
5.7. padėti atstovauti Teismo vedamas bylas visų rūšių ir lygių teismuose;
5.8. dalyvauti Teisme sudarytų laikinų ir nuolatinių  komisijų (darbo grupių) veikloje;
5.9. rengti (dalyvauti rengiant) įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų norminių teisės aktų ir juos lydinčių dokumentų projektus, jų pristatymo ir svarstymo procese; 
5.10. rengti (dalyvauti rengiant) Teismo vidaus teisės aktų projektus; teikti pastabas bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų;
5.11. pagal patvirtintą tvarką vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema;
5.12. pavaduoti laikinai negalintį eiti pareigų Skyriaus vedėją (Skyriaus vedėjo trumpalaikių iki 2 savaičių atostogų laikotarpiu, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais);
5.13. pagal kompetenciją parengti ir pateikti medžiagą Teismo metiniam pranešimui;
5.14. atlikti kitus pavedimus, susijusius su Teismo veikla, kad būtų pasiekti Teismo veiklos strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.