Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Skyriaus vedėjas

Informacija atnaujinta 2019-02-19 17:24:22

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);
4.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų teisinio darbo patirtį ir ne mažesnę nei vienerių metų teisinio darbo teisme patirtį;
4.3. puikiai išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, kitus tarptautinius teisės aktus, susijusius su administracinių teismų veikla, Lietuvos, Europos Sąjungos teisminių institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir kitų tarptautinių teismų praktiką;
4.4. mokėti ne mažiau kaip dvi iš šių kalbų: anglų, prancūzų arba vokiečių. Vieną iš jų – ne žemesniu nei C1 lygiu, o kitą – ne mažesniu nei B2 lygiu;
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų projektų, procesinių, kitokių dokumentų rengimo reikalavimus;
4.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir labai gerai mokėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis;
4.7. mokėti analizuoti ir sisteminti informaciją, daryti apibendrinimus ir išvadas;4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių tarnautojų bei darbuotojų veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1. planuoti, organizuoti ir koordinuoti Skyriaus veiklą, užtikrinti sklandų Skyriaus darbą, tinkamą šiam padaliniui nustatytų funkcijų įgyvendinimą;
5.2. paskirstyti užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams, kontroliuoti šių užduočių ir kitų pavedimų vykdymą;
5.3. dalyvauti organizuojant konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir kitus teismo renginius;
5.4. atstovauti Skyriui, o Teismo pirmininko ar Teismo kanclerio pavedimu atstovauti Teismui Teismo renginiuose ir kitose nacionalinėse ar tarptautinėse institucijose, įstaigose ir organizacijose;
5.5. užtikrinti informacijos apie Teismo veiklą parengimą ir pateikimą visuomenei, taip pat teisinės informacijos, susijusios su Skyriaus veikla, pateikimą Teismo teisėjams ir kitiems Teismo valstybės tarnautojams bei darbuotojams; 
5.6. organizuoti pagalbos teikimą Teismo pirmininkui ir (ar) jo paskirtam atsakingam teisėjui vykdant teismų veiklos administracinę priežiūrą (jiems atliekant su šia priežiūra susijusius veiksmus) ir vykdyti kitus Teismo pirmininko ir (ar) jo paskirto atsakingo teisėjo pavedimus administracinės priežiūros ir vidinio administravimo srityse;
5.7. užtikrinti atsakymų į Teisme gautus neprocesinius fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus, skundus pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka, o prireikus pagal Teisme nustatytą tvarka nagrinėti asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, institucijų raštus, teikti pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti atsakymų projektus;
5.8. prireikus revizuoti Skyriaus valstybės tarnautojų parengtus dokumentus (dokumentų projektus), teisės aktų projektus, procesinių sprendimų (nutarčių) projektus rūšinio ir teritorinio teismingumo bylose; prireikus ar Teismo kanclerio pavedimu – savarankiškai juos rengti;
5.9. Teismo pirmininko ar Teismo kanclerio pavedimu dalyvauti Teisme sudarytų laikinų ir (arba) nuolatinių komisijų (darbo grupių) darbe;
5.10. rengti (dalyvauti rengiant) įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų norminių teisės aktų ir juos lydinčių dokumentų projektus, dalyvauti jų pristatymo ir svarstymo procese; rengti (dalyvauti rengiant) vidaus teisės aktų projektus; 
5.11. kompetencijos ribose užtikrinti asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitos neskelbtinos informacijos saugumo priemonių įgyvendinimą bei teikti pasiūlymus dėl duomenų apsaugos tobulinimo;
5.12. rengti Skyriaus tarnautojų pareigybių aprašymus, rūpintis pavaldžių tarnautojų kvalifikacija;
5.13. vykdyti kitus pavedimus, susijusius su Teismo ir (ar) Skyriaus veikla, kad būtų pasiekti Teismo veiklos strateginiai tikslai.