Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Specialistas ryšiams su visuomene (atstovas spaudai)

Informacija atnaujinta 2019-03-18 16:11:30

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUISPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ryšių su visuomene ar atstovavimo spaudai srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teismų, teismų savivaldos institucijų veiklą;
6.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
6.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir labai gerai mokėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis 
6.7. labai gerai mokėti valstybinę kalbą ir anglų kalbą;
6.8. būti iniciatyviam, pareigingam, darbščiam, kūrybiškam ir gebėti bendrauti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
7.1. nuolat stebėti Teismo veiklą, nagrinėjamas bylas, Teismo įvykius ir aktualiu laiku parengti bei pateikti oficialią Teismo informaciją apie tai visuomenės informacijos priemonėms ir jų atstovams;
7.2. nuolat stebėti Teismų savivaldos institucijų, darbo grupių, komisijų ir pan., kuriose dalyvauja Teismo atstovai, veiklą ir aktualiu laiku parengti bei pateikti oficialią informaciją apie tai visuomenės informacijos priemonėms ir jų atstovams;
7.3. prireikus organizuoti ir vesti spaudos konferencijas;
7.4. suteikti Lietuvos ir užsienio valstybių žurnalistams jų prašomą oficialią informaciją apie Teismo veiklą, išskyrus atvejus, kai informacija pagal teisės aktus yra neteikiama;
7.5. esant galimybei palaikyti tiesioginius kontaktus su visuomenės informavimo priemonėmis ir jų atstovais bei teikti jiems pagalbą, konsultacijas Teismo veiklos klausimais rengiant pranešimus, publikacijas ar laidas apie Teismo veiklą, siekiant užtikrinti, kad visuomenei būtų pateikta tik tikrovę atitinkanti, objektyvi ir teisinga informacija;
7.6. rūpintis visuomenės pasitikėjimo Teismu ir Teismo įvaizdžio formavimo klausimais, teikti pasiūlymus, išvadas ar rekomendacijas, galinčias pakelti visuomenės pasitikėjimo Teismu lygį;.
7.7. analizuoti visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą informaciją apie Teismą, taip pat kitus teismus ir bendrai teismų sistemą, ją apibendrinti, teikti Teismo vadovams, atlikti tokios informacijos įtakos Teismo ar visos teismų sistemos įvaizdžiui analizę;
7.8. prižiūrėti Teismo interneto svetainę ir užtikrinti aktualios informacijos apie teismo veiklą paskelbimą;
7.9. registruoti, kaupti ir saugoti teikiamą oficialią Teismo informaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
7.10. atlikti kitus su oficialios informacijos apie Teismo veiklą rengimu bei platinimu susijusius darbus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.