Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas

Informacija atnaujinta 2019-02-19 17:23:40

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, pageidautina socialinių ar humanitarinių mokslų srities;
4.2. turėti ne mažesnę kaip dvejų metų sekretoriaus ar administratoriaus darbo patirtį;
4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, visuomenės informavimą, viešosios informacijos teikimą, asmens duomenų apsaugą, tarnybinio etiketo reikalavimus, dokumentų rengimą bei tvarkymą;
4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. mokėti vieną iš šių užsienio kalbų – anglų, vokiečių ar prancūzų – ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu; 
4.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1. Teismo pirmininko, Teismo kanclerio ar Skyriaus vedėjo pavedimu rengti raštų ir kitų dokumentų projektus;
5.2. užtikrinti Teismo pirmininko darbotvarkės savalaikį įgyvendinimą; 
5.3. Teismo pirmininko ar Teismo kanclerio pavedimu organizuoti teisėjų susirinkimus, teikti pagalbą rengiant pasitarimus, susirinkimus, informuoti apie juos teisėjus bei kitus Teismo darbuotojus, supažindinti su darbo planais; 
5.4. aptarnauti į Teismą besikreipiančius asmenis telefonu, esant poreikiui, organizuoti asmenų priėmimą pas Teismo pirmininką, svečių priėmimą Teisme;
5.5. tvarkyti bendruoju Teismo elektroninio pašto adresu gaunamą korespondenciją, ją pagal informacijos turinį ir kompetenciją persiųsti atsakingiems darbuotojams, arba pagal kompetenciją atsakyti į ją;
5.6. pavaduoti Personalo ir administravimo skyriaus specialistę pagal kompetenciją vykdant viešuosius pirkimus; 
5.7. užtikrinti bibliotekos knygų ir kitų leidinių išdavimą, grąžinimą ir užsakymą;
5.8. užtikrinti Teismo materialinių vertybių (knygų, Teismo leidinių, reprezentacinių prekių, indų ir kt.) apskaitą, atlikti jų inventorizaciją ir nurašymus;
5.9. nuolat sekti Teismo veiklą, gaunamas ir nagrinėjamas bylas, kitus Teismo įvykius bei aktualiu laiku rengti ir teikti apie tai oficialią informaciją visuomenės informavimo priemonėms ir jų atstovams;
5.10. sekti Teismų savivaldos institucijų, darbo grupių, komisijų, kuriose dalyvauja Teismo atstovai, veiklą bei, suderinus su Teismo pirmininku, rengti apie tai informaciją visuomenei, visuomenės informavimo priemonėms ir jų atstovams;
5.11. užtikrinti aktualios visuomenei informacijos pateikimą Teismo interneto svetainėje, pagal kompetenciją organizuoti Teismo interneto svetainės atnaujinimą;  
5.12. teikti pagalbą organizuojant konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir kitus renginius bei susitikimus su visuomene Teismo veiklos klausimais;
5.13. organizuoti Teismo atstovų interviu su visuomenės informavimo priemonių atstovais;
5.14. užtikrinti, kad operatyviai ir sistemingai būtų persiunčiama visuomenės informavimo priemonėse pateikiama informacija, susijusi su Teismo, teismų savivaldos institucijų bei teismų veikla, ją analizuoti, pateikti šią informaciją Teismo pirmininkui, teisėjams, kitiems Teismo darbuotojams;
5.15. nuolat sekti, kad visuomenės informavimo priemonėse pateikta informacija apie Teismo veiklą būtų teisinga ir objektyvi bei imtis priemonių, kad neteisinga ar klaidinanti informacija būtų patikslinta arba paneigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu ar kitais teisės aktais;
5.16. atstovauti Teismui visuomenės informavimo srityje Nacionalinėje teismų administracijoje, teismų savivaldos institucijose, teismuose bei jų organizuojamuose renginiuose;
5.17. dalyvauti Teismo pirmininko ar Teismo kanclerio sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose; 
5.18. vykdyti kitus Teismo pirmininko, Teismo kanclerio ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 6.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.