Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas (finansininkas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos srityje;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, finansinę atsakomybę, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų valdymo organizavimą, teisės aktų rengimo taisykles;
4.4. išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles;
4.5. mokėti analizuoti ir sisteminti informaciją, daryti apibendrinimus ir išvadas; 
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programomis BVS STEKAS, NAVISION, VBAMS, BAFVS, naudotis teisinės bazės informacinėmis sistemomis, būti susipažinusiam su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema VSAKIS.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus;
5.2. vykdo einamąją finansų kontrolę – siekiant užtikrinti, kad tinkamai ir laiku būtų vykdomi sprendimai dėl turto naudojimo, kad lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, ūkinės operacijos būtų laiku įtraukiamos į apskaitą, kontroliuoja, ar gauti dokumentai ir užfiksuotos juose finansinės-ūkinės operacijos atitinka teisės aktų reikalavimus;
5.3. rengia su Teismo vyresniuoju patarėju (vyriausiuoju buhalteriu) strateginius veiklos plano projektus, rengia sąmatų programų projektus ir jų pakeitimus;
5.4. teikia pasiūlymus ir patarimus dėl apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus;           
5.5. naudodamas kompiuterizuotą valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą rengia mokėjimo paraiškas asignavimams į Teismo sąskaitą gauti ir tiesiogiai atsiskaityti su prekių bei paslaugų tiekėjais, tvarko gautų ir panaudotų asignavimų apskaitą pagal funkcinę ir ekonominę klasifikaciją;
5.6. rengia darbo užmokesčio finansines ir statistines, socialinio draudimo įmokų, fizinių asmenų pajamų mokesčio ataskaitas pagal teisės aktų reikalavimus. Nustatyta tvarka teikia ataskaitas Teismo vadovybei, kontroliuojantiems subjektams, užtikrindamas ataskaitinių duomenų teisingumą;           
5.7. rengia mėnesio, ketvirčio ir metų  biudžeto vykdymo ataskaitas ir finansinius rinkinius, laiku pateikia Finansų ministerijai per elektroninę sistemą VBAMS, Seimo audito komitetui per elektroninę sistemą AKIS, Turto departamentui per elektroninę sistemą VTIPS;           
5.8. apskaito Teismo surinktas lėšas už parduotą leidinį „Teismų praktika“, dokumentų dauginimą, parduotą turtą;  
5.9. išrašo ir pasirašo sąskaitas-faktūras už prekes ir paslaugas;           
5.10. paruošia ir perduoda Teismo archyvui sutvarkytas nuolatinio, ilgalaikio ir laikino saugojimo bylas, susijusias su darbo užmokesčio apskaita pagal bylų dokumentacijos planą;           
5.11. tikrina darbuotojų tarnybinių telefoninių pokalbių išklotines, kontroliuoja nustatytų pokalbių limitus, o asmeninių pokalbių sumą bei sąskaitos sumą, viršijančią nustatytą mėnesio limitą, išskaičiuoja iš darbuotojų darbo užmokesčio;           
5.12. tvarko tarnybiniams automobiliams įsigyto ir sunaudoto kuro apskaitą;           
5.13. tvarko atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą ir atsako už išlaidų komandiruotėms apskaičiavimą;            
5.14. pateikia duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą ( VSAKIS) – vykdo finansinių ataskaitų rinkinio pildytojo funkcijas;
5.15. atlieka Teismo inventorizaciją ir sutikrina Teismo materialinių vertybių inventorizacijos aprašus su buhalterinės apskaitos duomenimis;            
5.16. pagal kompetenciją pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų Teismo vyresnįjį patarėją (vyriausiąjį finansininką) (vyresniojo patarėjo trumpalaikių iki 2 savaičių atostogų laikotarpiu, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais);           
5.17. vykdyti kitus Teismo pirmininko, Teismo kanclerio ir Teismo vyresniojo patarėjo (vyriausiojo buhalterio) pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Teismo vyresniajam patarėjui (vyriausiajam buhalteriui).