Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Konsultantas

Informacija atnaujinta 2019-01-25 15:42:34

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne mažesnę nei vienerių metų teisinio darbo patirtį;
4.3. labai gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje teismų sistemą, kompetenciją ir veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą reglamentuojančius, kitus su administracinių teismų kompetencija susijusius teisės aktus;
4.4. būti labai gerai susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės sistema, išmanyti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas; 
4.5. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu nei C1 lygiu;
4.6. mokėti analizuoti ir sisteminti informaciją, daryti apibendrinimus ir išvadas;
4.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų, procesinių, kitokių dokumentų rengimo reikalavimus;
4.8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir labai gerai mokėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Darbuotojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1. stebėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, Europos Sąjungos teisminių institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, susijusią su administracinių teismų kompetencija, ją kaupti, analizuoti ir sisteminti, rengti šios praktikos apžvalgų ir apibendrinimų projektus;
5.2. teikti teisinę pagalbą konkrečioje sudėtingoje byloje (pirmiausia byloje, kuri nagrinėjama Teismo plenarinėje sesijoje, išplėstinės teisėjų kolegijos, byloje, kurioje kyla poreikis tiesiogiai taikyti Europos Sąjungos ar tarptautinę teisę, byloje, kurioje tiriama norminio teisės akto atitiktis aukštesnės galios teisės aktams (norminėje byloje), kitoje byloje, kurioje kyla sudėtingi ir kompleksiški teisės taikymo ir aiškinimo klausimai):
5.2.1. tirti byloje iškylančias teisės taikymo ir aiškinimo problemas ir kitus klausimus, teikti motyvuotas išvadas dėl byloje kylančių problemų ir kitų klausimų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
5.2.2. rengti procesinio teismo sprendimo ir kitų procesinių dokumentų projektus;
5.2.3. vykdyti kitus teisėjo (ar teisėjų), nagrinėjančio konkrečią bylą, ar Skyriaus vedėjo su šia byla susijusius pavedimus;
5.3. rinkti, analizuoti ir sisteminti informaciją apie Teismo veiklai reikšmingus Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimus;
5.4. informuoti Skyriaus vedėją apie galbūt nevienodą Teismo praktiką, aiškinant ir taikant nacionalinius, Europos Sąjungos ir tarptautinius teisės aktus, šios praktikos neatitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo formuojamai oficialiajai konstitucinei doktrinai, Europos Sąjungos teisminių institucijų ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikai, taip pat akivaizdžiai neteisingą nacionalinių ir / arba tarptautinių teisės aktų taikymą bei aiškinimą;
5.5. versti iš užsienio kalbų ir į užsienio kalbas Teismo veiklai reikšmingus teisinius dokumentus (užsienio ir tarptautinių teismų sprendimus, teisės doktrinos šaltinius ir kt.);
5.6. atrinkti medžiagą Teismo biuleteniui ir Teismo metiniam pranešimui (ar jo daliai), ją parengti;
5.7. Skyriaus vedėjo pavedimu:
5.7.1. rinkti, apdoroti ir analizuoti teisinę informaciją Teismo teisėjų pasitarimams (susirinkimams), teikti su tuo susijusius pasiūlymus;
5.7.2. atlikti nacionalinės, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės studijas ir tyrimus, rengti išvadų, nuomonių, siūlymų projektus Teismo ir Departamento pagrindinės veiklos klausimais;
5.7.3. rengti atsakymų į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus projektus;
5.7.4. dalyvauti Teisme sudarytų laikinų ir nuolatinių komisijų (darbo grupių) veikloje;
5.7.5. rengti (dalyvauti rengiant) Teismo vidaus teisės aktų projektus; teikti pastabas bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų;
5.8. pagal patvirtintą tvarką vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema;
5.9. atlikti kitus pavedimus, susijusius su Teismo ir (ar) Departamento veikla, kad būtų pasiekti Teismo veiklos strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 7.30 - 17.00
Antradienis 7.30 - 17.00
Trečiadienis 7.30 - 17.00
Ketvirtadienis 7.30 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

Naujienų prenumerata