Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Skyriaus vedėjas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);
4.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų teisinio darbo patirtį ir ne mažesnę nei vienerių metų teisinio darbo teisme patirtį;
4.3. puikiai išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, kitus tarptautinius teisės aktus, susijusius su administracinių teismų veikla, Lietuvos, Europos Sąjungos teisminių institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir kitų tarptautinių teismų praktiką;
4.4. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) ne žemesniu kaip C1 lygiu;
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų projektų, procesinių, kitokių dokumentų rengimo reikalavimus;
4.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir puikiai gebėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis;
4.7. mokėti analizuoti ir sisteminti informaciją, daryti apibendrinimus ir išvadas;
4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių tarnautojų veiklą. 

SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1. planuoti, organizuoti ir koordinuoti Skyriaus veiklą, užtikrinti sklandų Skyriaus darbą, tinkamą šiam padaliniui nustatytų funkcijų įgyvendinimą;
5.2. paskirstyti užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams, kontroliuoti šių užduočių ir kitų pavedimų vykdymą;
5.3. atstovauti Skyriui, teikti pasiūlymus Departamento direktoriui ir (ar) vyresniajam patarėjui dėl Skyriaus darbo, jo tobulinimo;
5.4. informuoti Departamento direktorių ir (ar) vyresnįjį patarėją, Departamento direktoriaus pavedimu Teismo pirmininką, teisėjus ar kitus Teismo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apie Skyriaus darbą, jo rezultatus; 
5.5. organizuoti arba teikti teisinę pagalbą sudėtingose administracinėse bylose;
5.6. prireikus revizuoti Skyriaus valstybės tarnautojų parengtus procesinių dokumentų, apibendrinimų, apžvalgų, kitų dokumentų (teisinių išvadų, pasitarimų medžiagos, informacinių pranešimų, pastabų, pasiūlymų, teisės aktų) projektus, prireikus ar Departamento direktoriaus pavedimu –  savarankiškai juos rengti;
5.7. įvertinti Skyriaus valstybės tarnautojų pateiktą informaciją apie galbūt nevienodą Teismo praktiką arba galbūt esantį jos neatitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo formuojamai oficialiai konstitucinei doktrinai, bendrosios kompetencijos, Europos Sąjungos teisminių institucijų ar Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikai, taip pat akivaizdžiai neteisingą nacionalinių ir / arba tarptautinių teisės aktų taikymą bei aiškinimą, ir, esant pagrindui, išplatinti Teismo teisėjams, kitiems Teismo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis; 
5.8. organizuoti medžiagos Teismo biuleteniui, Teismo metiniam pranešimui (ar jo daliai) atranką ir jos parengimą, taip pat šios medžiagos redagavimą;
5.9. pagal nustatytą tvarką vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema;
5.10. Teismo pirmininko ar Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauti Teisme sudarytų laikinų ir (arba) nuolatinių  komisijų (darbo grupių) darbe, teikti reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
5.11. užtikrinti asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitos neskelbtinos informacijos saugumo priemonių įgyvendinimą bei teikti pasiūlymus dėl duomenų apsaugos tobulinimo kompetencijos ribose;
5.12. visapusiškai padėti Departamento direktoriui ir vyresniajam patarėjui užtikrinti kitų Departamento funkcijų, susijusių su Skyriaus veikla, įgyvendinimą;
5.13. rūpintis pavaldžių darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;
5.14. rengti Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
5.15. vykdyti kitus pavedimus, susijusius su Teismo, Departamento ir (ar) Skyriaus veikla, kad būtų pasiekti Teismo veiklos strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 7.30 - 17.00
Antradienis 7.30 - 17.00
Trečiadienis 7.30 - 17.00
Ketvirtadienis 7.30 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

Naujienų prenumerata