Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Teisėjo padėjėjas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne mažesnę nei vienerių metų teisinio darbo darbo teisme patirtį;
4.3. labai gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų sistemą, teismų kompetenciją, teismo procesą, viešąjį administravimą;
4.4. labai gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje nacionalinių, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką srityje, susijusioje su administracinių teismų kompetencija;
4.5. būti labai gerai susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės sistema, labai gerai išmanyti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas;
4.6. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu, kaip B2 lygiu;
4.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
4.8. gebėti sklandžiai ir taisyklinga kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, procesinių ir kitų dokumentų rengimo principus;
4.9. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir puikiai gebėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis.

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1. rinkti teisėjui konkrečioje administracinėje byloje reikalingus įstatymus, kitus norminius teisės aktus, nacionalinių, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, kitą su teisės aktais, teismų praktika ar teisės doktrina susijusią teisinę informaciją, ją analizuoti, sisteminti, apibendrinti ar kitaip apdoroti ir teikti išvadas;
5.2. analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų, procesinių prašymų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teikti motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
5.3. vykdyti teisėjo pavedimus dėl įrodymų išreikalavimo ir kitus nurodymus, susijusius su pasiruošimu bylos nagrinėjimui;
5.4. vadovaujantis Teisme nustatyta tvarka, parengti teisėjui pranešimus bylose ir suteikti kitą teisinę pagalbą rengiantis bylos nagrinėjimui;
5.5. vadovaujantis nustatyta tvarka vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, 
5.6. vykdyti kitus teisėjo (ar teisėjų), nagrinėjančio konkrečią bylą, ar Skyriaus vedėjo su šia byla susijusius pavedimus;
5.7. Skyriaus vedėjo pavedimu:
5.7.1. rengti nacionalinių teismų, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos apžvalgas, apibendrinimus, pasitarimų medžiagą, kitų dokumentų  projektus;
5.7.2. prisidėti prie Teismo biuletenio, Teismo metinio pranešimo (ar jo dalies), kitų Teismo leidinių rengimo, jų paruošimo publikavimui;
5.7.3. dalyvauti Teisme sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe, teikti reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
5.7.4. vykdyti kitus su Skyriaus ir (arba) Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai Teismo veiklos tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 7.30 - 17.00
Antradienis 7.30 - 17.00
Trečiadienis 7.30 - 17.00
Ketvirtadienis 7.30 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

Naujienų prenumerata