Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Teisėjo padėjėjas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų sistemą, teismų kompetenciją, teismo procesą, viešąjį administravimą;
4.3. išmanyti ir gebėti taikyti nacionalinių, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką srityje, susijusioje su administracinių teismų kompetencija;
4.4. būti gerai susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės sistema, gerai išmanyti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas;
4.5. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu neiB2 lygiu;
4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
4.7. gebėti sklandžiai, taisyklinga kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, procesinių, kitokių dokumentų rengimo reikalavimus;
4.8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir puikiai gebėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5.Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1. rinkti teisėjui konkrečioje administracinėje byloje reikalingus įstatymus, kitus norminius teisės aktus, nacionalinių, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo teismo praktiką, kitą su teisės aktais, teismų praktika ar teisės doktrina susijusią teisinę informaciją, ją analizuoti, sisteminti, apibendrinti ar kitaip apdoroti ir teikti išvadas;
5.2. analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų, procesinių prašymų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teikti motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
5.3. vykdyti pavedimus dėl įrodymų išreikalavimo ir kitus nurodymus, susijusius su pasiruošimu bylos nagrinėjimui;
5.4. pagal Teisme nustatytą tvarką rengti teisėjui pranešimus bylose ir suteikti kitą teisinę pagalbą rengiantis bylos nagrinėjimui;
5.5. pagal nustatytą tvarką vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema;
5.6. vykdyti kitus teisėjo (ar teisėjų), nagrinėjančio konkrečią bylą, ar Skyriaus vedėjo su šia byla susijusius pavedimus;
5.7. Skyriaus vedėjo pavedimu prisidėti prie nacionalinių teismų, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos apžvalgų, apibendrinimų, pasitarimų medžiagos, kitų dokumentų teisės taikymo ir aiškinimo klausimais rengimo;
5.8. Skyriaus vedėjo pavedimu prisidėti prie Teismo biuletenio, Teismo metinio pranešimo (ar jo dalies), kitų Teismo leidinių rengimo, jų paruošimo publikavimui;
5.9. atlikti kitus pavedimus, susijusius su Teismo ir (ar) Departamento veikla, kad būtų pasiekti Teismo veiklos strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJOPAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 7.30 - 17.00
Antradienis 7.30 - 17.00
Trečiadienis 7.30 - 17.00
Ketvirtadienis 7.30 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

Naujienų prenumerata