Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Teisininko padėjėjas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais teismų sistemą, teismo procesą, viešąjį administravimą;
6.3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės sistema, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija;
6.4. gebėti valdyti, kaupti ir sisteminti informaciją;
6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo reikalavimus;
6.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir mokėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis.

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šiai darbuotojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
7.1. rinkti teisėjui konkrečioje administracinėje byloje reikalingus įstatymus, kitus norminius teisės aktus, nacionalinių teismų praktiką, kitą su teisės aktais, teismų praktika ar teisės doktrina susijusią teisinę informaciją;
7.2. Skyriaus valstybės tarnautojams padėti rengti motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
7.3. pagal Teisme nustatytą tvarką rengti teisėjui pranešimus bylose ir suteikti kitą teisinę pagalbą rengiantis bylos nagrinėjimui;
7.4. prisidėti prie Teismo vidaus teisės aktų projektų rengimo;
7.5. prisidėti prie atsakymų į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus rengimo;
7.6. prisidėti prie administracinių teismų praktikos apibendrinimų, apžvalgų, kitų Teismo dokumentų ir leidinių rengimo;
7.7. atlikti kitus pavedimus, susijusius su Teismo ir (ar) Departamento veikla, kad būtų pasiekti Teismo veiklos strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra pavaldus Skyriaus vedėjui.

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 7.30 - 17.00
Antradienis 7.30 - 17.00
Trečiadienis 7.30 - 17.00
Ketvirtadienis 7.30 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

Naujienų prenumerata