Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Teisininko padėjėjas

Informacija atnaujinta 2019-01-23 11:50:31

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1.  turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų sistemą, teismų kompetenciją, teismo procesą, viešąjį administravimą;
6.3. išmanyti ir gebėti taikyti nacionalinių teismų praktiką srityje, susijusioje su administracinių teismų kompetencija;
6.4. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės sistema, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija;
6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
6.7. gebėti sklandžiai, taisyklinga kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, procesinių, kitokių dokumentų rengimo reikalavimus;
6.8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir gebėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis.

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šiai darbuotojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
7.1. rinkti teisėjui konkrečioje administracinėje byloje reikalingus įstatymus, kitus norminius teisės aktus, nacionalinių teismų praktiką, kitą su teisės aktais, teismų praktika ar teisės doktrina susijusią teisinę informaciją;
7.2. Skyriaus valstybės tarnautojams padėti rengti motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
7.3. pagal Teisme nustatytą tvarką rengti teisėjui pranešimus bylose ir suteikti kitą teisinę pagalbą rengiantis bylos nagrinėjimui;
7.4. vykdyti duomenų Teismo vidinėje informacinėje sistemoje atnaujinimą (apžvalgų, dėmesio atkreipimų, teisėjų pasitarimų, kitos informacijos įkėlimą); 
7.5. atlikti kitus techninio pobūdžio pavedimus, susijusius su Teismo ir (ar) Departamento veikla, kad būtų pasiekti Teismo veiklos strateginiai tikslai. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra pavaldus Skyriaus vedėjui.

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 7.30 - 17.00
Antradienis 7.30 - 17.00
Trečiadienis 7.30 - 17.00
Ketvirtadienis 7.30 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

Naujienų prenumerata