Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Teisėjo etika

PATVIRTINTA
Visuotinio teisėjų susirinkimo 2006 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 12 P-8

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖJŲ ETIKOS KODEKSAS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Kodekso paskirtis

Šis Lietuvos Respublikos teisėjų etikos kodeksas (toliau - kodeksas) nustato pagrindinius Lietuvos Respublikos teisėjų (toliau - teisėjų) elgesio principus. Kodeksas reglamentuoja teisėjų elgesį tiesioginių pareigų atlikimo metu ir elgesį, nesusijusį su tiesioginių pareigų atlikimu.

2 straipsnis. Kodekso tikslas

Kodekso tikslas - apibrėžti veiklos ir elgesio principus, kurių turi laikytis teisėjas, vykdydamas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir laisvu nuo tiesioginių funkcijų vykdymo metu; įtvirtinti, kad teisingumas ir kitos bendrai priimtos žmogiškosios vertybės teismų veikloje turi prioritetą; didinti visuomenės pasitikėjimą teismais ir teisėjais, kelti jų autoritetą.

3 straipsnis. Kodekso taikymas

Šis kodeksas be išlygų taikomas visiems teisėjams.

4 straipsnis. Kodekso šaltiniai

Kodeksas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, Jungtinių Tautų Pagrindiniais Teismų Nepriklausomumo Principais, Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacijomis, Visuotine teisėjo chartija bei Europos teisėjų chartija "Dėl teisėjų statuso", kitais teismų ir teisėjų veiklą reglamentuojančiais nacionaliniais ir tarptautiniais aktais.

II SKYRIUS. PAGRINDINIAI TEISĖJŲ ELGESIO PRINCIPAI

5 straipsnis. Pagrindiniai teisėjų elgesio principai

Pagrindiniai teisėjų elgesio principai šie:
1) pagarba žmogui;
2) pagarba ir lojalumas valstybei;
3) teisingumas ir nešališkumas;
4) nepriklausomumas;
5) konfidencialumas;
6) skaidrumas ir viešumas;
7) sąžiningumas ir nesavanaudiškumas;
8) padorumas;
9) pavyzdingumas;
10) pareigingumas;
11) solidarumas;
12) profesinės kvalifikacijos kėlimas.

6 straipsnis. Pagarba žmogui

Vadovaudamasis pagarbos žmogui principu teisėjas privalo laikytis šių taisyklių:
1) gerbti žmogų, jo teises ir laisves;
2) gerbti teisę ir visada veikti taip, kad nebūtų pažeidžiami teisingumo principai;
3) pagarbiai išklausyti procese dalyvaujančius asmenis kaip to reikalauja įstatymas, dėmesingai reaguoti į jų prašymus ir siūlymus, o nepagrįstus prašymus atmesti taktiškai; tačiau teisėjas turi būti reiklus proceso tvarkos pažeidėjams;
4) laikytis bylų nagrinėjimo grafiko, o jį pakeitus paaiškinti proceso dalyviams pasikeitimo priežastis;
5) atliekant pareigas, gerbti proceso dalyvių teises ir orumą, jokia forma ar būdu neskatinti jų nesilaikyti įstatymų bei kitų teisės aktų, juos pažeisti.

7 straipsnis. Pagarba ir lojalumas valstybei

Vadovaudamasis pagarbos ir lojalumo valstybei principais teisėjas privalo laikytis šių taisyklių:
1) laikytis duotos teisėjo priesaikos;
2) elgtis politiškai neutraliai ir korektiškai, viešai nereikšti savo politinių įsitikinimų, neužsiimti agitacija;
3) atsižvelgti į tai, kad viešai reiškiama asmeninė nuomonė apie konkrečias bylas gali būti suvokiama kaip oficiali;
4) tarnybinį pažymėjimą, mantiją, ženklus naudoti tik vykdant savo pareigas teisės aktų nustatyta tvarka, vertinti juos ir saugoti.

8 straipsnis. Teisingumas ir nešališkumas

Vadovaudamasis teisingumo ir nešališkumo principais teisėjas privalo laikytis šių taisyklių:
1) kalba, veiksmais, priimamais sprendimais nediskriminuoti atskirų asmenų ar visuomenės grupių dėl lyties, seksualinės orientacijos, amžiaus, rasės, religijos ar įsitikinimų, odos spalvos, tautybės ar etninės priklausomybės, šeimyninės padėties ir imtis teisėtų priemonių pastebėtai diskriminacijai pašalinti;
2) neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimus ir nereikšti išankstinės nuomonės nagrinėjamos bylos klausimais;
3) nedemonstruoti savo simpatijų ar antipatijų ir išskirtinio dėmesio atskiriems asmenims ar jų grupėms, bylose dalyvaujantiems asmenims;
4) nagrinėjant bylas nepasiduoti valdžios ar valdymo institucijų, pareigūnų, žiniasklaidos priemonių, visuomenės bei atskirų asmenų  įtakai;
5) konfliktinėse situacijose elgtis nešališkai, ieškoti objektyviausio ir teisingiausio sprendimo;
6) nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo, jeigu yra interesų konfliktas arba turima informacijos, jog privataus pobūdžio aplinkybės gali pakenkti bylos nagrinėjimui;
7) nekonsultuoti asmenų teisiniais klausimais įstatymų nenumatytais atvejais;
8) vengti viešų pasisakymų leidžiančių nuspėti nagrinėjamos bylos baigtį, taip pat nesvarstyti nagrinėjamos bylos su proceso dalyviais ne teismo proceso metu;
9) neatstovauti teisme, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus, pranešti teismo pirmininkui, jei teisėjo ar jo šeimos narių, giminaičių byla teisminga tam teismui, kuriame teisėjas dirba, kad pastarasis spręstų klausimą dėl bylos perdavimo kitam teismui, o jei byla nagrinėjama Lietuvos Aukščiausiame Teisme, Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme ar Lietuvos apeliaciniame teisme, kad būtų užtikrintas nešališkumas.
10) nereikšti asmeninės nuomonės nagrinėjamose konkrečiose bylose bendraujant su visuomene ir žiniasklaida.

9 straipsnis. Nepriklausomumas

Vadovaudamasis nepriklausomumo principu teisėjas privalo laikytis šių taisyklių:
1) vykdant teisingumą, gerbti Lietuvos Respublikos Konstitucijos teismams ir teisėjams suteiktą nepriklausomumą;
2) vengti bet kokios neteisėtos pašalinės įtakos, kuri gali paveikti sprendimų priėmimą, netoleruoti neteisėto kišimosi į teisingumo vykdymą bei imtis priemonių tokiai veiklai nutraukti;
3) neprisiimti įsipareigojimų ar nesiimti veiklos, kuri trukdys tinkamai atlikti teisėjo pareigas ar apribos jo, kaip teisėjo veiksmus;
4) atliekant pareigas laikytis savo įsipareigojimo būti nepriklausomu ir neturėti asmeninio intereso;
5) ginti teisėjų ir teismų nepriklausomumo įvaizdį visuomenėje;
6) priimant sprendimus būti savarankišku ir nepriklausomu nuo kitų teisėjų nuomonės, pareikštos ne įstatymų nustatyta tvarka.

10 straipsnis. Konfidencialumas

Vadovaudamasis konfidencialumo principu teisėjas privalo laikytis šių taisyklių:
1) griežtai laikytis valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios ir kitos neskelbtinos informacijos apsaugos reikalavimų, neatskleisti bylos nagrinėjimo metu gautos konfidencialios informacijos;
2) nenaudoti, pažeidžiant įstatymus, savo viešojoje veikloje ir privačiame gyvenime informacijos, kurią jis sužinojo bylos nagrinėjimo metu.

11 straipsnis. Skaidrumas ir viešumas

Vadovaudamasis skaidrumo ir viešumo principais teisėjas privalo laikytis šių taisyklių:
1) užtikrinti savo veiksmų ir priimamų sprendimų viešumą, pačiam ar per spaudos atstovus pateikti visuomenei savo priimtų sprendimų motyvus,  kiek leidžia teisės aktų nustatytos ribos;
2) vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto;
3) teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti informaciją  visuomenei.

12 straipsnis. Sąžiningumas ir nesavanaudiškumas

Vadovaudamasis sąžiningumo ir nesavanaudiškumo principais teisėjas privalo laikytis šių taisyklių:
1) elgtis taip, kad šeimos, visuomeniniai, socialiniai ir kitokie santykiai nekenktų teisėjo tiesioginių pareigų atlikimui;
2) nepiktnaudžiauti savo tarnybine padėtimi, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimus;
3) nesinaudoti teismo turtu ir teikiamomis galimybėmis ne tarnybinei veiklai bei vengti valstybės turto ir lėšų nekompetentingo naudojimo, vykdant tarnybines funkcijas;
4) nesiekti naudos sau, savo šeimai, artimiesiems ar draugams, naudojantis savo tarnybine padėtimi;
5) būti nepaperkamam, nepriimti dovanų, pinigų, neatlygintinų paslaugų ar kitokių prielankumo ženklų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų ar kitų paslaugų iš fizinių ir juridinių asmenų, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, paveikti nagrinėjamos bylos eigą;
6) nedalyvauti finansinėje ar komercinėje veikloje, naudojantis savo pareigomis.

13 straipsnis. Padorumas

Vadovaudamasis padorumo principu teisėjas privalo laikytis šių taisyklių:
1) būti nepriekaištingos reputacijos ir ją saugoti;
2) nesinaudoti kito asmens klaidomis ar nežinojimu;
3) darbinėje ir kitoje viešojoje veikloje bei privačiame gyvenime elgtis sąžiningai, korektiškai, mandagiai, garbingai;
4) netoleruoti asmens įžeidinėjimo ar žeminimo;
5) nemenkinti kitų bendradarbių darbo, elgtis su jais bei kitais asmenimis pagarbiai, spręsti konfliktines situacijas taikiai ir mandagiai, nereikšti niekam paniekos, neįžeidinėti, neplūsti, nevartoti smurto;
6) susilaikyti nuo viešų pasisakymų apie kitų teisėjų nagrinėjamas bylas;
7) kitaip savo elgesiu nežeminti teisėjo ir teismų vardą.

14 straipsnis. Pavyzdingumas

Vadovaudamasis pavyzdingumo principu teisėjas privalo laikytis šių taisyklių:
1) profesinėje veikloje ir privačiame gyvenime savo elgesiu, kalba, drausme, išvaizda rodyti pavyzdį, laikantis visuotinai pripažintų moralės normų ir etikos reikalavimų nežeminti teisėjo vardo;
2) saugoti savo profesijos garbę ir prestižą;
3) būti tolerantiškam, punktualiam ir paslaugiam;
4) teismo posėdžio metu nerodyti susierzinimo, pykčio, vengti balso pakėlimo;
5) nemoralizuoti teismo procese dalyvaujančių asmenų;
6) posėdžio metu būti oficialiu, kantriu ir mandagiu;
7) visada veikti profesionaliai ir humaniškai;
8) pripažinti savo klaidas ir jas taisyti;
9) nepiktnaudžiauti alkoholiu ir psichotropinėmis medžiagomis, nevartoti narkotinių ir toksinių medžiagų ne medicinos tikslais;
10) tobulinti savo kalbos ir bendravimo kultūrą;
11) privatų gyvenimą tvarkyti taip, kad nenukentėtų teismų interesai ir teisėjo reputacija.

15 straipsnis. Pareigingumas

Vadovaudamasis pareigingumo principu teisėjas privalo laikytis šių taisyklių:
1) nepažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų;
2) surašyti procesinius dokumentus taip, kad jie atitiktų įstatymų ir valstybinės kalbos reikalavimus;
3) savo pareigas atlikti nepriekaištingai, laiku, profesionaliai ir dalykiškai;
4) gilintis į nagrinėjamų bylų esmę, vengti skubotumo ir paviršutiniškumo, tačiau nevilkinti teismo proceso;
5) reaguoti į kitų teisėjų, prokurorų ir advokatų padarytus įstatymų bei profesinės etikos pažeidimus.

16 straipsnis. Solidarumas

Vadovaudamasis solidarumo principu teisėjas privalo laikytis šių taisyklių:
1) teisėjų tarpusavio santykius grįsti pasitikėjimu, sąžiningumu, tolerancija, taktiškumu ir mandagumu;
2) padėti vienas kitam darbinėje veikloje, keistis įgyta patirtimi ir žiniomis;
3) padėti vienas kitam apsiginti nuo šmeižto žiniasklaidoje, neadekvačios krtikos ar profesinio diskreditavimo.

17 straipsnis. Profesinės kvalifikacijos kėlimas

Vadovaudamasis profesinės kvalifikacijos kėlimo ir karjeros principais teisėjas privalo laikytis šių taisyklių:
1) nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją;
2) nesiekti, kad karjerai būtų sudarytos išskirtinės lengvatos.

III SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Teisėjai įsipareigoja laikytis šio kodekso reikalavimų.
Teisėjai savo noru priima reikalavimų jų socialiniam statusui ypatumus.
Teismų savivaldos institucijos bei teismų administracijos pareigūnai imasi priemonių užtikrinti, kad šiame kodekse, Teismų įstatyme, tarptautiniuose teisės aktuose nustatytos moralės ir etikos normos būtų žinomos kiekvienam teisėjui ir pretendentui į teisėjus.
Teisėjai  už šio kodekso pažeidimus traukiami atsakomybėn Lietuvos Respublikos teismų įstatymo nustatyta tvarka.
Šis Kodeksas įsigalioja nuo priėmimo dienos.


https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2019/04/d3_tek-praktinis-vadovas.pdf

Susisiekite

Tel. (8 5) 279 1005 
Mob.tel.: +370 655 22502
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 8.00 - 17.00
Antradienis 8.00 - 17.00
Trečiadienis 8.00 - 17.00
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 17.00 iki 17.30 teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata