Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus (toliau – ir Skyrius) nuostatai reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises bei darbo organizavimo tvarką.
2. Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyrius yra Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – Teismas) savarankiškas struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Teismo kancleriui.
3. Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teisėjų tarybos nutarimais, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko ir kanclerio įsakymais ir kitais teisės aktais.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Pagrindiniai Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus uždaviniai yra:
4.1. užtikrinti Teismo informacinės ir komunikacinės sistemos funkcionavimą ir saugumą, organizuojant jos materialųjį ir informacinį palaikymą, apskaitą, tinkamą programinės ir techninės įrangos naudojimą;
4.2. užtikrinti tinkamas darbo sąlygas teisėjams ir Teismo personalui;
4.3. užtikrinti Teismo patalpų, turto ir teritorijos apsaugą bei Teismo patalpų ir teritorijos priežiūrą;
4.4. užtikrinti tinkamą tarnybinių automobilių eksploatavimą, jų remontą bei techninį aptarnavimą; 
4.5. atlikti kitus techninius, ūkinius darbus, reikalingus tinkamam Teismo funkcionavimui. 
5. Įgyvendindamas 4.1 punkte įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja ir atlieka Teismo informacinės ir komunikacinės sistemos materialųjį ir informacinį palaikymą, užtikrinant jos tinkamą funkcionavimą ir saugumą; 
5.2. rengia Teismo informacinės sistemos veiklą ir saugą reglamentuojančius dokumentus, teisės aktų projektus ir kitus dokumentus informacinių technologijų klausimais (instrukcijos, pranešimai, tvarkos ir pan.);
5.3. koordinuoja informacinių technologijų diegimą, informacinių ryšių sistemų projektavimą ir plėtrą, duomenų bazių kūrimą ir tvarkymą;
5.4. organizuoja ryšio, išorinio ir vidinio tinklo darbo parametrų nustatymą ir jų priežiūrą;
5.5. užtikrina Teismo interneto svetainių kūrimą, atnaujinimą bei operatyvų duomenų pateikimą svetainėse;
5.6. užtikrina asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitos neskelbtinos informacijos saugumo priemonių įgyvendinimą;
5.7. vykdo Teismo kanclerio Informacinės sistemos saugos dokumentuose pavestas funkcijas, susijusias su informacinių sistemų saugumu;
5.8. kuria reikalingą programinę įrangą, arba organizuoja programinės įrangos įsigijimą;
5.9. užtikrina technines galimybes naudotis LITEKO informacine sistema; fiziniams bei juridiniams asmenims išduoda, aktyvuoja ar panaikina paskyras LITEKO viešųjų elektroninių paslaugų posistemėje, kuria naudojantis teikiamos Lietuvos Respublikos teismų viešosios elektroninės paslaugos;
5.10. užtikrina technines galimybes naudotis teisinės informacijos sistemomis;
5.11. konsultuoja teisėjus ir Teismo tarnautojus bei darbuotojus kompiuterinės technikos, programinės įrangos naudojimo klausimais;
5.12. užtikrina tinkamą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdžių įrašų administravimą.
6. Įgyvendindamas 4.2 punkte įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:
6.1. užtikrina tinkamą Teismo naudojamo ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimą, priežiūrą, apskaitą ir eksploataciją, paskirsto ir išduoda materialines vertybes Teismo struktūriniams padaliniams;
6.2. organizuoja ir vykdo nenaudojamo bei netinkamo naudoti turto išardymą ir likvidavimą;
6.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir Teismo kanclerio patvirtinta tvarka, organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;
6.4. dalyvauja rengiant metinius Teismo viešųjų pirkimų planus;
6.5. užtikrina Teismo pirmininko ir kanclerio pavedimų, susijusių su Teismo dokumentų pristatymu, Teismo teisėjų ar darbuotojų vežimu tarnybiniams įstaigos uždaviniams ir funkcijoms atlikti, vykdymą.
7. Įgyvendindamas 4.3 punkte įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka Teismo sudarytų sutarčių dėl Teismo materialinio-techninio aprūpinimo, pastatų eksploatacijos ir priežiūros bei kitų sutarčių, susijusių su ūkine Teismo veikla, vykdymo priežiūrą;
7.2. organizuoja ir užtikrina Teismo pastato, patalpų, teritorijos priežiūrą, remontą, apsaugą, statybos ir remonto darbų metu vykdo bendrąją ir specialiąją priežiūrą;
7.3. atsako už Teismo civilinę, darbo ir priešgaisrinę saugą, evakuacijos priemonių numatymą, specialios paskirties techninių ir kitų apsaugos priemonių įsigijimą, remontą, jų išdavimą, saugojimą ir apskaitą, supažindina Teismo darbuotojus su evakavimo planu;
7.4. rengia Teismo civilinę, darbo ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančius dokumentus, teisės aktų projektus ir kitus dokumentus (instrukcijas, pranešimus, tvarkas ir pan.);
7.5. kartą per trejus metus organizuoja Teismo darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymus;
7.6. užtikrina visų energetinių ir ventiliacinių sistemų bei įrengimų (elektros ir šilumos tinklų, vandentiekio, kanalizacijos, telefoninių ryšių ir kt.) tinkamą veikimą, organizuoja remonto darbus, tvarko jų apskaitą.
8. Įgyvendindamas 4.4 punkte įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:8.1. rūpinasi Teismo tarnybinių automobilių eksploatacija, remontu, techninėmis apžiūromis, draudimu, tvarko kelionės lapų apskaitą.
9. Įgyvendindamas 4.5 punkte įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:

9.1. nustatytu laiku išneša/išveža dokumentus/bylas Vilniusje esantiems teismams;
9.2. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio pavedimus.

III. SKYRIAUS TEISĖS

10. Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
10.1. gauti iš kitų Teismo struktūrinių padalinių dokumentus ir kitą informaciją reikalingą skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
10.2. teikti Teismo kancleriui pastabas ir pasiūlymus dėl Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus veiklos;
10.3. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Teismo kancleris teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus vedėjas:
12.1. planuoja ir organizuoja Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus darbą;
12.2. atsako už Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriui paskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą, informacinį-techninį-materialinį Teismo aptarnavimą;
12.3. atsiskaito Teismo kancleriui už Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus veiklą, už piniginių lėšų panaudojimą informacinių technologijų, ūkio ir transporto reikmėms;
12.4. teikia Teismo kancleriui siūlymus Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus kompetencijos klausimais;
12.5. rengia raštų, įsakymų, kitų Teismo dokumentų projektus savo kompetencijos ribose;
12.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Teismo pirmininko ir kanclerio pavedimus.
13. Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui.
14. Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus darbuotojų kompetenciją funkcijas, atskaitomybę ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyrius steigiamas, pertvarkomas ir likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Susisiekite

Tel. (8 5) 279 1005 
Mob.tel.: +370 655 22502
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 8.00 - 17.00
Antradienis 8.00 - 17.00
Trečiadienis 8.00 - 17.00
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 17.00 iki 17.30 teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata