Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Personalo ir administravimo skyriaus nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir Teismas) Personalo ir administravimo skyriaus (toliau – ir Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus struktūrą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas bei darbo organizavimo tvarką.
2. Teismo Personalo ir administravimo skyrius tiesiogiai Teismo kancleriui pavaldus savarankiškas struktūrinis Teismo padalinys, pagal šiuose nuostatuose apibrėžtą kompetenciją padedantis įgyvendinti Teismo uždavinius, funkcijas, strateginius veiklos planus. 
3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teisėjų tarybos nutarimais, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko ir kanclerio įsakymais ir kitais teisės aktais.

II. PERSONALO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:
4.1. įgyvendinti Teismo politiką personalo valdymo, žmogiškųjų išteklių plėtros klausimais;
4.2. užtikrinti tinkamą Teismo vidaus veiklą reglamentuojančių dokumentų valdymo, rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų vykdymą;
4.3. užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą;
4.4. organizuoti archyvo darbo reikalavimų įgyvendinimą.
5. Įgyvendindamas 4.1 punkte įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:
5.1. atlieka personalo sudėties analizę rengiant pasiūlymus Teismo personalo formavimo klausimais;
5.2. renka, sistemina ir vertina teisinę bei kitą informaciją, reikalingą Teismo struktūros efektyviam veikimui;
5.3. konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
5.4. organizuoja Teismo personalo priėmimą į pareigas, perkėlimą į kitas pareigas, vertinimą, atleidimą iš pareigų, atostogų suteikimą, komandiruotes;
5.5. tvarko valstybės tarnautojų registro duomenis, darbo ir poilsio laiko apskaitą;
5.6. rengia darbo sutarčių projektus ir jų pakeitimus, pildo darbo sutarčių registrą;
5.7. teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pranešimus (išskyrus pranešimus apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį);
5.8. rengia pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus Teismo personalui jų socialiniams klausimams spręsti, padeda įgyvendinti kitas garantijas;
5.9. suveda į LITEKO sistemą duomenis apie teisėjų atostogas, komandiruotes ir kitus laikotarpius, kai teisėjas negali nagrinėti bylų;
5.10. tvirtina Teismo dokumentų, susijusių su personalo klausimais, kopijų tikrumą;
5.11. nustato Teismo personalo mokymo prioritetus, organizuoja jų įgyvendinimą;
5.12. atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
5.13. išduoda valstybės tarnautojų pažymėjimus, tvarko jų apskaitą;
5.14. padeda Teismo kancleriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos ir skatinimo sistemą;
5.15. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo ir planavimo klausimais;
5.16. padeda kancleriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnybos įstatyme nuostatas;
5.17. tvarko ir organizuoja komandiruočių suteikimą personalui, rengia įsakymų projektus personalo komandiruočių klausimais;
5.18. tvarko dokumentus, reikalingus leidimams dėl darbo su įslaptinta informacija gauti, valdo šių dokumentų bei leidimų dirbti su įslaptinta informacija registrą;
5.19. organizuoja ir koordinuoja personalo sveikatos atitikimo rizikos faktoriams dokumentus.
6. Įgyvendindamas 4.2 punkte įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:
6.1. rengia Teismo vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
6.2. teikia metodinę pagalbą rengiant bei įgyvendinant Teismo strateginį, organizacinį veiklos planus;
6.3. teikia išvadas apie Teismo strateginių, organizacinių planų įgyvendinimą;
6.4. renka Teismo administracinės veiklos organizavimo ir kontrolės vykdymui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas;
6.5. užtikrina savalaikį metinės inventorizacijos atlikimą;
6.6. nagrinėja skyriaus kompetencijos ribose gautus raštus, asmenų prašymus, skundus, pranešimus bei kitus dokumentus, rengia atsakymų projektus;
6.7. užtikrina asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitos neskelbtinos informacijos saugumo priemonių įgyvendinimą bei teikia pasiūlymus dėl duomenų apsaugos tobulinimo;
6.8. teikia informaciją, praktinę ir metodinę pagalbą, konsultuoja Teismo personalą jo kompetencijai priskirtais klausimais;
6.9. teikia siūlymus, kad įgyvendinant Teismo strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai.
7. Įgyvendindamas 4.3 punkte įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia viešųjų pirkimų planus;
7.2. organizuoja ir vykdo Teismui reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
7.3. teisės aktų nustatyta tvarka pildo viešųjų pirkimų dokumentų registrus, ataskaitas;
7.4. rengia Teismo vardu sudaromų sutarčių projektus; 
7.5. atstovauja Teismui sprendžiant gamybinius, ūkinės veiklos klausimus valstybės savivaldybių ir kitose institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose;
7.6. teisės aktų nustatyta tvarka pildo Teismo sudarytų sutarčių registrus;
7.7. padeda organizuoti renginius.
8. Įgyvendindamas 4.4 punkte įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas: 
8.1. rengia, derina, kontroliuoja Teismo Dokumentacijos planą, nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus, jų tęsinius;
8.2. rašo pažymą apie Teismo veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą;
8.3. rengia dokumentus ir organizuoja Teismo nuolat ir ilgai saugomų dokumentų perdavimą valstybės archyvui tolimesniam saugojimui;
8.4. iš Teismo struktūrinių padalinių priima Teismo vidaus dokumentus, įsakymus, darbuotojų pateiktų dokumentus, personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas pagal patvirtintą Teismo dokumentacijos planą;
8.5. dalyvauja atliekant dokumentų vertės ekspertizę;
8.6. sudaro naikinti atrinktų dokumentų bylų aktus, derina juos su valstybės naujuoju archyvu;
8.7. išduoda archyvines pažymas ir dokumentų kopijas;
8.8. teikia konsultacijas, metodinę bei praktinę pagalbą Teismo darbuotojams dokumentų rengimo, tvarkymo ir parengimo archyviniam saugojimui klausimais;
8.9. komplektuoja, tvarko, apskaito ir saugo informacijos išteklių fondą; užtikrina perduotų archyviniam saugojimui dokumentų tvarkymą, kaupimą, saugojimą, naudojimą bei perdavimą valstybiniam saugojimui teisės aktų nustatyta tvarka;
9. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas. 

III. PERSONALO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
10.1. savarankiškai spręsti Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, organizuoti Skyriaus darbą; 
10.2. dalyvauti svarstant visus su Skyriaus veikla susijusius klausimus; 
10.3. gauti iš kitų struktūrinių padalinių duomenis, išvadas, paaiškinimus ir kitą informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti; 
10.4. teikti siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
10.5. kelti Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikaciją;
10.6. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.
11. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius ir vykdydamas priskirtas funkcijas, Skyrius turi šias pareigas:
11.1. tinkamai ir laiku įgyvendinti nustatytus uždavinius bei atlikti (vykdyti) pavestas funkcijas, kitus pavedimus;
11.2. turi kitas teisės aktuose nustatytas pareigas, būtinas tinkamam nustatytų uždavinių įgyvendinimui ir paskirtų funkcijų vykdymui.

IV. PERSONALO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

12. Skyrių sudaro skyriaus vedėjas, Teismo konsultantas (atliekantis personalo administravimo funkcijas), vyriausiasis specialistas bei specialistas (archyvaras). Konkrečias skyriaus valstybės tarnautojų funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai.
13. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Teismo kancleris įstatymų nustatyta tvarka.
14. Skyriaus vedėjas:
14.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, teikia siūlymus dėl Skyriaus tarnautojų skatinimo, įgūdžių, kvalifikacijos tobulinimo;
14.2. atstovauja Skyriui dalyvaudamas pasitarimuose ir kituose renginiuose, kurie organizuojami Teisme ar kitose institucijose;
14.3. atsako už Skyriui paskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;
14.4. užtikrina Skyriui priskirtų funkcijų vykdymo nepertraukiamumą;
14.5. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas ir teisės aktų nustatytas funkcijas.
15. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui.
16. Skyriaus darbuotojų kompetenciją, funkcijas, atskaitomybę ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Skyrius steigiamas, pertvarkomas ir likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Susisiekite

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 8.00 - 17.00
Antradienis 8.00 - 17.00
Trečiadienis 8.00 - 17.00
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 17.00 iki 17.30 teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata